עורך דין מקרקעין לפינוי שוכר/דייר סרבן  תביעה לפינוי מושכר

בין דיני מקרקעין, ישנו טיפול משפטי להוצאת דייר-שוכר שאינו משלם את השכירות (שכר הדירה/העסק) עבור המושכר (הבית/הדירה/העסק שבבעלות המשכיר), או בגין הפרות בחוזה השכירות, שבכוחן לבטל את זכות השוכר-הדייר להמשיך ולהתגורר/להשתמש במושכר.

בקייס שכזה, משתבצת תקנה 215ו' (פרק טז'4) בסדר הדין האזרחי, המאפשרת הליך מהיר (יחסית ללפני תיקון התקנה), בו יתנהל תביעה לפינוי מושכר, והדיון בתביעה יתקיים תוך לא יותר מ-60 יום, מיום הגשת התביעה. עם זאת, בהליך זה לא ניתן לתבוע את הנזקים והכספים שנגרמו למשכיר (הבעלים), ואלו יכולים להיתבע בתביעה נפרדת.

 

לאופן הזמנת העבודה של שירות משפטי לכתב תביעה, לחץ כאן .

 

להלן דוגמאות לטענות משפטיות בתביעה להוצאת שוכר:

1. חוזה השכירות מהווה "ראשית ראייה בכתב" (ס' 202 (3)) לצורך תביעה בסדר דין מקוצר. נקודת המוצא להכרעה בסכסוך היא בהסכם השכירות שמצוי בסביבה נורמטיבית כללית הנשענת על דיני החוזים ובכללה גם חוק השכירות והשאילה ,התשל"א-1971 (להלן: "חוק השכירות" ), חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג 1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשלא 1970.

2. השוכר הפר סעיפים יסודיים/עיקריים בחוזה, המאפשרים לתובע לבטל את החוזה ולהשיב לו את המושכר.

3. התובע הודיע (או ניסה להודיע כחוק) לשוכר במכתב רשום, כי החוזה שכירות בטל ועליו לפנות את המושכר, אך השוכר טרם התפנה. מתוקף המסגרת הנורמטיבית הנ"ל הודעת הביטול אינה טעונה נוסח פורמאלי מסוים משנאמר כי: ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני...".  ראה למשל מפי כב' השופט עציוניבעא 75 / 557 אמיר אגקי נ' מרדכי כהן ל (2) 64, עמודראה כב' השופט טלבעא 94 / 4946 אברהם אגברה נ' חנה אגברה מט (2) 508, עמוד 514(31.8.95(.

 

להלן תיקון החוק סד"א משנת 2008:

מיום 28.12.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 242

הוספת פרק י"ז

215ז. (א)   תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר אין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליו לפי פרק זה (להלן – תביעה לפינוי מושכר), וסדרי הדין בעניינה יהיו לפי פרק זה.

            (ב)   תביעה לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהא רשאי לתבוע סעדים נוספים, בשל אותה עילה, בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.

            (ג)   אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהזכות לתבוע פינוי מושכר בסדר דין מקוצר לפי הוראות פרק ט"ז.

מיום 28.12.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 242

הוספת תקנה 215ז

215ח. כתב תביעה לפינוי מושכר יוכתר במילים "תביעה לפינוי מושכר".

מיום 28.12.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 242

הוספת תקנה 215ח

 

215ט. (א) בכתב תביעה לפינוי מושכר יפרט התובע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

            (ב)   בכתב ההגנה יפרט הנתבע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

מיום 28.12.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 242

הוספת תקנה 215ט

215י. (א)   התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב התביעה והמסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנה 215ט(א).

            (ב)   הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב ההגנה והמסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה לפי תקנה 215ט(ב), בתוך מועד שלא יאוחר משלושים ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה.

מיום 28.12.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 242

הוספת תקנה 215י

215יא. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

מיום 28.12.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 243

הוספת תקנה 215יא

215יב. (א) הוראות תקנות 214יב עד 214טז יחולו בהתאמה על תובענה לפי פרק זה.

            (ב)   הוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו על תובענה לפי פרק זה, ככל שאינן סותרות הוראות פרק זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

מיום 28.12.2008

תק' (מס' 3) תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 243

הוספת תקנה 215יב

215יג. נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי.

 

תחומי עיסוק נוספים בתחום מקרקעין (נכסי דלא ניידי):

הסכמי מכר ושכירות: המשרד מספק שירות, ייעוץ ובדיקה טרם רכישת דירה או כל נכס מקרקעין. כמו כן, למשרד מאגר חוזי שכירות הוגנים, השומרים על זכויות שני הצדדים, והתאמתם וניסוחם לפי רצון הצדדים ופרטי הנכס.

תביעות בגין ירידת ערך: נכסים כתוצאה מאישורה של תוכנית, על בסיס סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

התנגדויות להיטלי השבחה: ליווי והגשת התנגדות להיטל השבחה הנקבעת למקרקעין כתוצאה מגורם משביח, כגון תכנית מפורטת או הקלה על תכנית. השומה נקראת שומה אחרת או שומה נגדית, כיוון שמטרתה היא להשיג על חוות דעתו של שמאי מטעם הועדה המקומית, שלדעת בעל הזכויות בנכס, קביעתו גבוהה מדי.

מתן ייעוץ משפטי במסגרת הכנת תכנית מתאר, איחוד וחלוקה, רישוי, ייצוג בהתנגדויות ובעתירות מנהליות, ניהול תיקי הפקעות. התנגדות להפקעה, עתירות מנהליות בגין ההפקעות, תביעות לקבלת שווי ההפקעה, התנגדות להיתר בנייה.

ייצוג בפני רשם המקרקעין, טיפול בבעיות בית משותף (בעיקר בין שכנים).

ייצוג לקוחות מסחריים ופרטיים לעניין צווי מניעה, צווי הריסה ובקשות לקבלת היתרי בנייה, הקלות וחריגות בנייה. וייצוג תובעים ונתבעים בהליכים שונים בשל אי קיום ההסכמים או בשל ליקויי בנייה.

  

הערה: כללי לשכת עו"ד אוסרים על עו"ד למסור שירות באותו עניין/תיק בכובע נוסף של שמאי מקרקעין, אך אין מניעה לצרף ידע וניסיון משולב, שכאמור מהווה יתרון להתמקצעות בתחום המקרקעין.

 

חזרה לדף הבית

 

כניסות: 27802
קטגוריה: חוזה שכירות עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 052-8081155
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.