שטר צוואה

הואיל ואין אדם יודע יום פקודתו ומידת ימיו.

והואיל וברצוני לסדר שטר צוואה ולהביע בו את רצוני האחרון ואת הוראותיי על מה שייעשה ברכושי לאחר מותי.

לפיכך אני החתום מטה _________ בעל תעודת זהות מספר _______________ מרחוב ___________, בהיותי בדעה צלולה ושפוי בדעתי ומוכשר מכל הבחינות לכך על פי דת ישראל[1] והחוק האזרחי, מצווה בזה ברצוני הטוב והגמור, בלב שלם וברצון מפורש, ללא כל אונס והכרח, את כל רכושי שיישאר לאחר מותי, כמפורט להלן:

$11.      המונח רכוש בצוואתי זו יכלול את כל רכושי ונכסיי עלי אדמות מכל סוג ומין שהוא, לרבות נכסי דניידי ודלא ניידי, מיטלטלין, לרבות מטבע זר, מניות, חשבונות בנק, תוכניות חיסכון, אג"ח, פיקדונות, כספים במזומן, נכסים ו\או מזומינם שיגיעו לי או לעיזבוני בעקבות מותי או לאחריו, וכן זכויות מכל סוג שהוא בין אם מקומם של נכסים\רכוש אילו ואחרים הנמצאים בבעלותי הן בישראל והן בחו"ל.

$12.      אני מצווה את כל עזבוני לילדיי[2]:

$12.1.   בני????????????? ת.ז. ??????

$12.2.   ביתי?????????????? ת.ז. ??????

$13.      לרבות הנכסים כל נכסיי הבאים מבלי לפגוע בכלליות סעיף 1 לעיל:

$13.1.   הדירה ש _______% בבעלותי, בעיר_________, ברחוב_________ , מספר_______, הידועה גם כגוש________, חלקה______.

$13.2.   מכונית מדגם_________ ,  מספר____________ .

$13.3.   כספי המופקד בחשבון מספר_________ בסניף_________- בבנק_________.

$13.4.   תוכנית החסכון מספר_______, בסניף__________, בבנק__________.

$14.      החלטתי לא לצוות ולהוריש לרעייתי ??????????  ת.ז.  ???????? את מחצית מרכושי, כפי שהיה מגיע לה לפי החוק, כיוון שאנו בהליכי גירושין, ואין ברצוני להוריש לה בנוסף לחלוקת הרכוש שהיא תקבל מהגירושין.

$15.      אני מברך את אשתי, ילדינו ומשפחותיהם, שיזכו לחיים טובים וארוכים, מתוך בריאות טובה ונחת מצאצאיהם. בקשתי האחרונה היא, שישרור שלום אמת ביניהם כל ימי חייהם.

$16.      כל עזבוני כמפורט בסעיפים הבאים:

$16.1.   דירותיי

$16.2.   קרנות הפנסיה שלי. למניעת ספק אני מורה, כי יורשי יקבלו את כספי וזכויותיי בקופות גמל ובכל מקור שהוא, כפי שהוריתי, גם אם במקור זה רשום מוטב אחר ובכפוף לכל דין.

$16.3.   חשבונות הבנק שלי

$16.4.   וכל מקורות רכוש וכספים ששייכים לי ושל העיזבון שלי.

$17.      מנהל עיזבון ומוציא לפועל:

$17.1.   אני ממנה בזה את עו"ד ____________, ממשרד__________,  מרחוב _________ :להיות מנהל עיזבוני ומוציא לפועל של צוואה זו.

$17.2.   במידה ועו"ד האמור לעיל לא יוכל לבצע את תפקידו, כי אז תועבר האחריות כמנהל עיזבוני לעו"ד________ , ממשרד____________, מרחוב_________.

$17.3.   מנהל עיזבוני יהיה  פטור ממתן ערובה.

$18.      אני מביע בזאת את משאלתי המפורשת, כי יינתן תוקף מלא לצוואתי זו אף אם יתגלה בה בעתיד פגם פורמאלי כלשהו. קרובי משפחתי, או כל מי שטוען לזכות בעיזבוני שאינם אמורים בצוואה זו אינם רשאים להפריע לביצוע צוואתי זו ואין להם כל זכות בעיזבוני.

$19.      זוהי צוואתי האחרונה ואני מבטל כל צוואה שנעשתה על-ידי בזמן מן הזמנים ואין תוקף לשום תעודה  אחרת מאשר לצוואה זו. אבל רשאי אני בכל עת ובכל זמן שארצה לבטל או לשנות צוואה זו ולהוסיף עליה או לגרוע ממנה מה שליבי חפץ, וזאת בכתב ובחתימת שני עדים או בכל דרך חוקית אחרת. אבל כל זמן שלא אשנה שטר צוואה זה, יעמוד שטר  צוואה זה בתור צוואה אחרונה שלי ובחזקתו ובתוקפו, וכל התנאים הנזכרים בצוואה יהיו חופשיים וכשרים.

$110.  אני עושה צוואה זו ומצווה לזוכים כאמור לעיל הן לפי החוק הכללי והן לפי הדין הדתי.

$111.  ולראייה באתי על החתום בסוף צוואתי:

היום ............................... תשע"ד,    היום ............................... 2014,

שם מלא וחתימת המצווה: _______________

$112.  עדיי לצוואה[3]:

$112.1.                    הנני מצהיר בפני העדים החתומים  על צוואה זו, כי כל האמור במסמך זה הינו צוואתי האחרונה, שאני________ ציוויתיה מרצוני החופשי והמוחלט, בהיותי בריא בנפשי, בעל דעה צלולה ושיקול דעת בריא ונקי מכל כפייה של אדם אחר ולאחר שקילת הדברים האמורים בכובד ראש.

$112.2.                    הנני מצהיר בפני עדי החתומים על צוואתי זו כי זוהי צוואתי האחרונה כאמור וכי כל צוואותיי הקודמות לתאריך זה, בטלות ומבוטלות.          

$113.  חתימות העדים לצוואה:

אנו הח"מ[4]

1. _____________________ (ת.ז. __________) מרחוב ______________________________

2. _____________________ (ת.ז.___________) מרחוב ______________________________

מצהירים בזה כי המצווה, __________________ (ת.ז. ___________) חתם בפנינו על הצוואה הזאת

ברצון טוב וללא כל אונס, לאחר שהצהיר בפנינו כי זו צוואתו, ואנו חותמים ומאשרים בזה שאנו  בגירים ושאין לנו שום יחס של קירבה למצווה וכי אין לנו כל הנאה בעיזבון.

                                                תאריך......................

חתימת עד מספר 1: ______________________                       חתימת עד מס' 2: ______________[1] כל הכתוב לעיל עשיתי וערכתי מרצוני הטוב והגמור, ובדעה צלולה ומיושבת כצוואת בריא הקיימת לעולם, שתחול שעה אחת קודם פטירתי, כל זמן שלא אערוך צוואה אחרת מקוימת כדין תורה, או אבטל צוואה זו בפני עדים כחוק. והקניתי לכל השייך בכתיבה ומסירה וקנין גמור ושלם אגב קרקע - כל דבר בקנינו באופן היותר מועיל עפ"י דיני תורתנו הקדושה ותקנות חז"ל ועפ"י חוקי המדינה. ועל רכוש שאין קניין נתפס בו - כמו מלוה על פה שאיננו עתה בעין, או רכוש שלא בא לעולם עדיין וכיו"ב - הנני מודה בהודאה גמורה וחלוטה, שכנגד זה כפי הסכום שיעלה שעה אחת קודם פטירתי אני מתחייב לזוכים הנ"ל מעתה, הן בנדר והן בתורת שעבוד, באופן שאני מחויב כבר עתה לשלם כל סכום. והשעבוד נעשה באופן המועיל, והכל נעשה באופן שלא יישאר שום פקפוק וערעור מצד יורשי ולא משום אדם בעולם, וגם נעשה בקניין גמור ושלם אגב סודר, במנא דכשר למקניא ביה שקנו אחרים מידי על כל הנזכר, בלי שום טענות אסמכתא או כל טענה אחרת לבטל הצוואה או הקניין והשעבוד. ושטר זה נעשה בפרסום, ולא במילתא טמירתא, ובאופן היותר מועיל עפ"י דיני תורתנו הקדושה.

[2]קטינים: מומלץ למנות אחראי על עיזבון שיורשיו נחשבים קטינים על פי החוק. קטינים אינם יכולים לכתוב צוואה בעצמם, שכן החוק מכיר רק בצוואתם של בני 18 ומעלה.

[3] שני עדים בלתי תלויים שאינם קרובים למצווה או אינם בעלי עניין ברכוש המצווה.

[4] אין חובה לשני עדים החותמים או מאשרים סימולטנית.

כניסות: 19733
קטגוריה: צוואה, ירושה וקשישים עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 052-8081155
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.