המדריך הפרקטי למילוי יפוי הכח המתמשך: סקירת האפשרויות וההמלצות למילוי בטופס

בדף זה נסביר אילו חלופות אפשריות וכדאיות למילוי בהליך יפוי הכוח המתמשך. למי שאינו מכיר את ההליך, מומלץ לקרוא קודם על מהותו ויתרונותיו (למשל באתר 'כל זכות', וברמה יותר מפורטת את 'המדריך לממנה')

תוכן עניינים (לחץ על הכותרת למעבר לפרק)

א.      הסבר כללי על יפוי כח מתמשך: 1

ב.      כלים ועצות לממנה – לקביעת מי יהיו מיופה הכח בענייניו השונים?. 2

ג.      הצעות למתן ייפוי כח מתמשך - בענייני רכוש: 2

ד.      האם כדאי לתגמל את מיופה הכח בשכר טרחתו עבור עבודתו בתחום זה?. 3

ה.     אפשרויות והמלצות להוראות מיופה הכח - בתחום האישי: 4

ו.       אפשרויות הממנה במישור הרפואי: 4

ז.      מה ההבדלים בין 'מיודע' לבין 'מיופה כח נוסף' ו'מיופה כח חליפי'?. 5

ח.      היתרונות והחסרונות במינוי "מיודע" לעומת פיקוח שהאפוטרופוס הכללי: 5

ט.     עלות שכר טרחה של ייפוי כח מתמשך – המשך ייעוץ אישי והזמנת פגישה. 6

 

א.    הסבר כללי על יפוי כח מתמשך:

 1. עד לפני חוק 'יפוי כוח מתמשך' (2017), הדרך לטפל בענייניו של אדם שהפך להיות בלתי-כשיר (פיקח) מבחינה משפטית ('אינו מבין בדבר'), היתה מינוי אפוטרופוס ("ממונה") לאדם (שמכונה "חסוי") בבית משפט. הליך זה אינו נעים, יקר וארוך, כשבמהלכו אין אפוטרופוס, לעיתים כרוך במחלוקות בין קרוביו החסוי, ובעיקר, אינו מתחשב כלל ברצונו של החסוי, היות והחסוי כבר אינו מצליח להביע רצונותיו בשל חולשתו הפיזית/מנטלית.
 2. בשורת "יפוי הכח המתמשך" מאפשרת לאדם ("הממנה") לבחור למי ובמה לתת יפוי כח בענייניו השונים, וזאת כאשר הוא חלילה לא יוכל להיות כשיר מנטלית (יפוי הכוח המתמשך תקף עד חזרתו לכשירות, או לדיאבון - פטירתו, אז הוא מתבטל, ולאחר הפטירה יחולו דיני הירושה, או צוואה - אם הותיר כזו). יפוי הכח המתמשך יכול להינתן לאדם אחד או לכמה אנשים יחד (להלן: "מיופה/י הכח"), בעניין מסוים או בעניינים רבים, וכן את הסמכות לקבוע לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות.
 3. הממנה יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". אלא שבחירות אלו מורכבות, ובמאמר זה נסביר את האפשרויות העיקריות - בכדי לתפור לממנה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו, לפי צרכיו ורמת תפקודו.
 4. מעבר לאפשרויות למילוי סימוני בחירה בטופס מובנה, בטופס הייעודי יש מקום למילוי מלל חופשי של הנחיות. אם נדרשת הרחבה, ניתן לצרף נספח לייפוי הכוח המתמשך. אם לא נכללו בייפוי הכוח הנחיות מקדימות, יהיה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונך העכשווי ולחילופין, לנסות להבין מה היה רצונך בעבר, ולחילופי חילופין, מהו רצונו המשוער כפי שילמד מאורחות חייו.
 5. אם הממנה ערך צוואה, כדאי לבדוק שיש התאמה בין הצוואה ליפוי הכוח המתמשך.

ב.     כלים ועצות לממנה – לקביעת מי יהיו מיופה הכח בענייניו השונים?

 1. תחילה, מי שיש לו רצון ופנאי להתעסק בענייני הממנה (דבר זה תלוי גם בשכרו של מיופה הכח, ראו על כך סעיף נפרד). עליו להסכים בתצהיר (אינו חייב להיות בפגישת החתמת הממנה; אפשר שיחתום גם מול עו"ד אחר על הסכמתו).
 2. מי שמוכשר באותו תחום (בעל חוזקה/ידע/ניסיון, ומצליח בעיסוקו בתחום זה);
 3. מי שהממנה סומך עליו שיפעל לטובתו (גם כשאין עליו פיקוח, אך מומלץ בכל אופן לקבוע מיודע/ים על פעולות חשובות של מיופה הכח).

ג.      הצעות למתן ייפוי כח מתמשך - בענייני רכוש:

 1. בדיקת סוגי הרכוש שיש לממנה, ולפי הצורך לחלק את ענייני הרכוש בין קרובים שמבינים באותו תחום (ולעיתים חלקם כבר עוזרים בעניינים כאלו לממנה עוד טרם החתימה על יפוי הכח המתמשך), למשל בין:
  • נכסי מקרקעין (במכירת נכס מקרקעין - בכל אופן נצרך אישור בית משפט);
  • טיפול בחשבונות בנק וקרנות;
  • עניינים עסקיים.
 2. כדאי להתייחס לרכוש עתידי שצפוי להתקבל ממקורות שונים, כגון: כספי ירושה, פיצויים, קרנות, זכייה וכו', וכן ליתן סמכות למיופה הכוח לקבלו/לנהלו, ומה השימוש שתרצה לעשות בו.
 3. בנוסף לפעולות שמחייבות הסמכה מפורשת ע"פ החוק (למשל פעולה משפטית הקשורה בעסקה/עסקאות בסכום מסוים), מוצע להסמיך מפורשות את מיופה הכוח הרכושי - לבצע גם פעולות נלוות שידרשו לו לשם מילוי תפקידו (חתימה על כתב ויתור וסילוק במסגרת קבלת החזר דמי פיקדון/יתרת פיקדון לתשלום לבית ה"דיור המוגן", ובנוסף לסמכותו לקבל את הכספים ולהפקידם בחשבון).
  • אם הממנה כבר היום סומך ונעזר במיופה הכח שהוא בוחר, כדאי שכבר עתה ירשום אותו במיופה כח באותו עניין, כמו למשל להוסיפו כמיופה כח בחשבון הבנק.
 4. להתייחס לאירועים צפויים ואפשרויות לחלוקת/מתן כספים לתמיכה במשפחה, למשל:
  • שיפוצים של הבית בו מתגורר מייפה הכח, וכן התקנות נדרשות, ככל שיצטרך;
  • כספים למימון לימודי נכדים/צאצאים באקדמיה/תורה בגובה שכר הלימוד/מילגה;
  • תמיכה בבני משפחה כפי שהיה עד כה או במצבי חירום;
  • מענק לאירועים משפחתיים (ומאיזה סוג).
  • החוק (סעיף 32ו. (ג) (1) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) מאפשר מתנות והלוואות עד 100 אש"ח.
 5. החלטות רכושיות וכספיות של מיופה הכח שהם בניגוד עניינים לעצמו:
  • החוק אוסר על קבלת החלטות של מיופה כח לטובתו, שהרי זה ניגוד עניינים, אך לרוב מדובר על מיופה כח שהוא בן משפחה שיש לו קשרים רכושיים וכספיים עם הממנה, ובעיקר בין בני זוג, שלהם חשבון בנק משותף ומשק בית משותף.

ד.     האם כדאי לתגמל את מיופה הכח בשכר טרחתו עבור עבודתו בתחום זה?

 1. נניח שמיופה כח עסק בטיפול במציאת שוכר להשכרת דירה של הממנה, וכן מטפל בענייני הדירה השונים, ומתקשר עם השוכר בעניינים אלו. האם ראוי/כדאי שטיפול זה יהיה בשכר למיופה הכח, ואם כן – בכמה? או בחינם?
 2. יש טוענים שהנחת המוצא היא שבמערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית או אחרת, נושא התגמול אינו רלוונטי (בדומה לאפוטרופסים, בני משפחה, אשר אינם גובים שכר תמורת מילוי תפקידם).
  • לדעתי התשובה, שבמקרה זה, צריך להיות תגמול שכר, אלא מופחת ובפיקוח/יידוע. למשל, כאשר גם מגבילים זאת עם ההוצאות בתחום, כך שלמשל אם מוציאים עבור תיווך, אז חלק מהוצאה זו יהיה על חשבון השכר של מיופה הכח. כך גם לגבי שיפוצים ותיקונים בדירה.
 3. היה וליופה הכח אין זמן או קושי כלכלי לעיסוק כזה, כדאי לקבוע מיופה כח חליפי (ככל שיש).
 4. בכל אופן, אם מייפה הכח מעוניין לשלם שכר למיופה הכוח עבור ביצוע תפקידו, יש לנקוב בגובה השכר המאושר בייפוי הכוח המתמשך, וכדאי לפרט: כיצד יהיה על מיופה הכוח לגבות את שכרו; מועדי התשלום וכל תנאי שימצא לנכון. בהיעדר הוראה מפורשת בעניין זה, מיופה הכוח לא יהיה רשאי לקבל שכר, אלא רק לגבות החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך מילוי תפקידו (למשל עבור נסיעות שהוא מבצע במסגרת מילוי תפקידו).

ה.    אפשרויות והמלצות להוראות מיופה הכח - בתחום האישי:

 1. להישאר בבית גם אם המצב הבריאותי מידרדר, ככל שהמצב הרפואי מאפשר זאת. כדאי לציין שלצורך כך הממנה יעזר בתמיכת עובד זר, וכן אם אפשר תוך אשפוזים ביתיים.
 2. להמשיך במפגשים משפחתיים, חבריים, אזכרות וכדומה (ככל שהמצב הרפואי מאפשר ויש מי שיטפל בכך, ואם בתשלום – לציינו).
 3. ללכת לפעילות תרבותית (באיזה תדירות והשקעה כספית, כולל עלות המלווה).
 4. המשך טיפול בחייית מחמד.
 5. קבלת טיפולים אלטרנטיביים (ללא/עם הגבלת תשלום).

ו.       אפשרויות הממנה במישור הרפואי:

 1. ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו יכול שייחתם בפני עורך דין או בעל מקצוע (רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח), ויהיה בתוקף למשך שנה גם אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ואם נכנס לתוקף במהלך השנה ימשיך ויהיה בתוקף.
 2. בניגוד לחוק הקודם, בו יפויי כוח בענייני בריאות על פי חוק זכויות החולה לא פורש כלל על עניינים פסיכיאטריים, כעת ולאחר התיקון ייפוי כוח בענייני בריאות יחול, ניתן לבחור החלטות בנוגע לעניינים פסיכיאטריים, וכן אשפוז כפוי (יש לצרף לכך נספח נפרד). החלטה על אשפוז כפוי או הסכמה לבדיקות וטיפולים במסגרת אשפוז אינה אפשרית מכוח ייפוי כוח רפואי.
 3. תנאים כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף:
  • אפשר לקבוע תנאים בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אשר יכולים להעיד על סמך היכרותם כי הגיע השלב בו הממנה 'אינו מבין בדבר', או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.
  • בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
 4. ניתן לבחור אם הממנה יוכל לבטל את יפוי הכח המתמשך, אם יזכה לחזור להיות כשיר, או לא יוכל לבצע זאת.
 5. יפוי כח לחולה הנוטה למות.

ז.      מה ההבדלים בין 'מיודע' לבין 'מיופה כח נוסף' ו'מיופה כח חליפי'?

 1. כל קרוב משפחה מדרגה ראשונה אמור לקבל הודעה על כניסה לתוקף של יפוי כח מתמשך לקרובו, אלא אם הממנה ביקש למנוע דיווח זה לאותו בן משפחה.
 2. הממנה יכול לקבוע גם אנשים נוספים שיקבלו הודעה על כניסה לתוקף של יפוי כח עם/בלי העתק הטופס, ואלו מכונים 'מיודעים'. אלא שבנוסף לכך, ניתן לקבוע שיקבלו דיווחים שונים לפי מועדים, סכומי הוצאות, מהות פעולות, וכדומה. לחלופין, ניתן לקבוע שמיופה הכח ידווח לאפוטרופוס הכללי על כל פעולותיו, בדומה לאפוטרופוס רגיל, שעליו להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווח פרטה ודו"ח עדכון שנתי.
 3. היתרון העיקרי במינוי מספר מיופי כוח הוא: שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח.
 4. ריבוי מיופה כח:
  • לעתים למיופה כוח יחיד, קל יותר לפעול ולקבל החלטות, אך אם מינויו יפקע (למשל עקב פטירה או משום ששינה את רצונו), ייפוי הכוח יהיה חסר תוקף. לכן כדאי למנות בנוסף אליו גם מיופה כוח מחליף (לפחות אחד).
  • אם מייפה הכח מחליט למנות מספר מיופי כוח - רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול בשיתוף פעולה ולהתייחס לאופן בו תרצה שהם יפעלו במשותף – האם "ביחד או לחוד"(אפשרות זו הינה פחות מגבילה עבורם), או שפעולת האחד טעונה הסכמת השני או שתקבע גורם שלישי כפוסק ומכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.
 5. פעולות מסוימות עשויות לחייב שיתוף פעולה בין מיופי הכוח, גם אם כל מיופה כוח אחראי לעניינים אחרים. לדוגמה: אם אחד אחראי על נושא המגורים ואחר על ענייני הכספים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש מחייב שיתוף פעולה ביניהם.

ח.    היתרונות והחסרונות במינוי "מיודע" לעומת פיקוח שהאפוטרופוס הכללי:

 1. בין האפשרויות העומדות בפני הממנה, הוא יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" - שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע פיקוח על מיופה הכוח.
 2. לחלופין, רשאי הממנה להחליט כי האפוטרופוס הכללי הוא שיקבל עדכונים על פעולות חשובות שמבצע מיופה הכח.
 3. היתרון במינוי אדם מיודע או כמה אנשים מיודעים:
  • הגבלת פעולות אסורות או לא נכונות/מוצדקות לפי דעתם של המיודעים, בין אם מכך שהמיופה יחשוב אם פעולותיו ראויות לביצוע ושידווחו, ובין אם המיודעים יפנו למיופה לבירור/תיקון פעולותו, ועד הגשת תלונה לאפוטרופוס בעניין.
  • אם אנשים אלו מכירים את הצרכים והתפקוד של הממנה, ויכולים להציע לממנה הצעות נוספות או אחרות מאשר הוא מבצע.
  • ההתנהלות עם האפוטרופוס הכללי כרוכה בביוקרטיה לעיתים מורכבת שמצריכה זמן והשקעה.

ט.   עלות שכר טרחה של ייפוי כח מתמשך – המשך ייעוץ אישי והזמנת פגישה

 1. בחוק אין מגבלה בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים,רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו, לפי ניסיונו ולפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש.
 2. טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך בשוק מגיע ל-5,000 ש"ח + מע"מ, ומעט יותר ליפוי כח מתמשך זוגי.
 3. עו"ד יונתן לוי בירותי עבר הכשרה של יפוי כח מתמשך (לרשימת המוסמכים ראו כאן), והתנדב בארגון 'יד-ריבה' המתמחה בייעוץ לקשישים. מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני בטל': 052-8081155.

 

כניסות: 1438
קטגוריה: צוואה, ירושה וקשישים עידכון אחרון ב-רביעי, 31 ינואר 2024 נכתב על ידי יונתן לוי בירותי הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 052-8081155
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.