רשימת חלופות מוצעות של יפוי הכח המתמשך

בדף זה נסביר אילו חלופות יש למילוי בהליך יפוי הכח המתמשך. למי שאינו מכיר את ההליך, מומלץ לקרוא קודם על מהותו ויתרונותיו (למשל באתר 'כל זכות', וברמה יותר מפורטת את 'המדריך לממנה')

תוכן עניינים (לחץ על הכותרת למעבר לפרק)

א.      האפשרויות השונות הניתנות לבחירת הממנה: 1

ב.      הצעות למתן ייפוי כח מתמשך - בענייני רכוש: 1

ג.      האם לתגמל את מיופה הכח בשכר טרחתו עבור עבודתו בתחום זה?. 2

ד.      הצעות למתן ייפוי כח מתמשך - בתחום האישי: 3

ה.     אפשרויות במישור הרפואי: 3

ו.       היתרונות והחסרונות במינוי "מיודע" לעומת פיקוח שהאפוטרופוס הכללי: 3

ז.      מה בין מיודע לבין מיופה כח נוסף וחליפי?. 4

ח.      לייעוץ נוסף והזמנת פגישה ליפויי כח מתמשך: 4

 

א.    האפשרויות השונות הניתנות לבחירת הממנה:

 1. הממנה הינו האדם שנותן יפוי כח מתמשך (להלן: "הממנה") לאדם או לכמה אנשים יחד, את הסמכות לקבוע לקבל בשמו החלטות עתידיות (להלן: "מיופה הכח"), ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות.
 2. הממנה יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות", אלא שבחירות אלו מורכבות, ובמאמר זה נסביר את האפשרויות השונות בכדי לתפור לממנה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו לפי צרכיו ורמת תפקודו.
 3. מעבר לאפשרויות למלא סימוני בחירה בטופס מובנה, בטופס הייעודי יש מקום למילוי מלל חופשי של הנחיות. אם תידרש להרחבה ניתן לצרף נספח לייפוי הכוח המתמשך. אם לא נכללו בייפוי הכוח הנחיות מקדימות, יהיה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונך העכשווי ולחילופין, לנסות להבין מה היה רצונך בעבר, ולחילופי חילופין, מהו רצונו המשוער כפי שילמד מאורחות חייו.

ב.     הצעות למתן ייפוי כח מתמשך - בענייני רכוש:

 1. לחלק את ענייני הרכוש בין קרובים שמבינים וכבר עוסקים בעניינים כאלו בתקופה שקדמה למתן יפוי הכח המתמשך, למשל בין:
  • נכסי מקרקעין;
  • טיפול בחשבונות בנק וקרנות;
  • עניינים עסקיים.
 2. כדאי להתייחס לרכוש עתידי שצפוי להתקבל ממקורות שונים, כגון: כספי ירושה, פיצויים, קרנות, זכייה וכו', וכן ליתן סמכות למיופה הכוח לקבלו/לנהלו, ומה השימוש שתרצה לעשות בו.
 3. בנוסף לפעולות שמחייבות הסמכה מפורשת ע"פ החוק (למשל פעולה משפטית הקשורה בעסקה/עסקאות בסכום מסוים), מוצע להסמיך את מיופה הכוח הרכושי מפורשות לבצע גם פעולות נלוות שידרשו לו לשם מילוי תפקידו (חתימה על כתב וויתור וסילוק במסגרת קבלת החזר דמי פיקדון/יתרת פיקדון ששילמת לבית ה"דיור המוגן" לשם, ובנוסף לסמכותו לקבל את הכספים ולהפקידם בחשבון).
 4. להתייחס לאירועים צפויים ולהתייחס לחלוקת/מתן סכומים מסוימים, למשל:
  • שיפוצים של הבית בו מתגורר מייפה הכח וכן התקנות נדרשיו ככל שיצטרך;
  • כספים למימון לימודי הנכד באוניברסיטה בגובה שכר הלימוד;
  • תמיכה בבני משפחה כפי שהיה עד כה או במצבי חירום;
  • מענק לאירועים משפחתיים.

ג.      האם לתגמל את מיופה הכח בשכר טרחתו עבור עבודתו בתחום זה?

 1. נניח טיפול במציאת שוכר להשכרת דירה והקשר הרציף איתם לצד טיפולים שוטפים בדירה – האם טיפול זה ראוי להיות בשכר, ואם כן – בכמה?, או בחינם?
  • לדעתי התשובה היא שצריך להיות שכר, אלא מופחת, וזאת למשל כאשר גם מגבילים זאת GO ההוצאות בתחום, כך שלמשל אם מוציאים עבור תיווך, אז חלק מהוצאה זו יהיה על חשבון השכר של מיופה הכח. כך גם לגבי שיפוצים ותיקונים בדירה.
  • היה ולשוכר אין זמן או קושי כלכלי לעיסוק כזה, כדאי לקבוע מיופה כח חליפי (ככל שיש).
 2. יש טוענים שהנחת המוצא היא שבמערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית או אחרת נושא התגמול אינו רלוונטי (בדומה לאפוטרופסים, בני משפחה, אשר אינם גובים שכר תמורת מילוי תפקידם).
 3. בכל אופן, אם מייפה הכח מעוניין לשלם שכר למיופה הכוח עבור ביצוע תפקידו, יש לנקוב בגובה השכר המאושר בייפוי הכוח המתמשך, וכדאי לפרט: כיצד יהיה על מיופה הכוח לגבות את שכרו; מועדי התשלום וכל תנאי שתמצא לנכון. בהיעדר הוראה מפורשת בעניין זה, מיופה הכוח לא יהיה רשאי לקבל שכר אלא רק לגבות החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך מילוי תפקידו (למשל עבור נסיעות שהוא מבצע במסגרת מילוי תפקידו).

ד.     הצעות למתן ייפוי כח מתמשך - בתחום האישי:

 1. להישאר בבית - ככל שהמצב הרפואי מאפשר זאת, אף בתמיכת עובד זר, ואף אם אפשר תוך אשפוזים ביתיים.

ה.    אפשרויות במישור הרפואי:

 1. ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו יכול שייחתם בפני עורך דין או בעל מקצוע (רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח), ויהיה בתוקף למשך שנה גם אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ואם נכנס לתוקף במהלך השנה ימשיך ויהיה בתוקף.
 2. בניגוד לחוק הקודם בו יפויי כוח בענייני בריאות על פי חוק זכויות החולה לא פורש כחל על עניינים פסיכיאטריים, כעת ולאחר התיקון ייפוי כוח בענייני בריאות יחול, בהעדרה של קביעה אחרת, על כל עניין פסיכיאטרי בקהילה ולצורך קבלת מידע באשפוז. החלטה על אשפוז כפוי או הסכמה לבדיקות וטיפולים במסגרת אשפוז אינה אפשרית מכוח ייפוי כוח רפואי.
 3. תנאים כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף:
  • אפשר לקבוע תנאים בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אשר יכולים להעיד על סמך הכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר, או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.
  • בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

ו.       היתרונות והחסרונות במינוי "מיודע" לעומת פיקוח שהאפוטרופוס הכללי:

 1. בין האפשרויות העומדות בפני הממנה, הוא יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע יפקח על מיופה הכוח.
 2. לחלופין, רשאי הממנה להחליט כי האפוטרופוס הכללי הוא שיקבל עדכונים על פעולות חשובות שמבצע מיופה הכח.
 3. היתרון במינוי אדם מיודע או כמה אנשים מיודעים:
  • אנשים אלו מכירים את הצרכים והתפקוד של הממנה, ויכולים להציע לממנה הצעות נוספות או אחרות מאשר הוא מבצע.
  • ההתנהלות עם האפוטרופוס הכללי כרוכה בביוקרטיה לעיתים מורכבת שמצריכה זמן והשקעה.

ז.      מה בין מיודע לבין מיופה כח נוסף וחליפי?

 1. יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח, האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח.
 2. אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף מייפה הכח יתנגד לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקש את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתו בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתן בעבר.
 3. ריבוי מיופה כח:
  • לעתים למיופה כוח יחיד קל יותר לפעול ולקבל החלטות, אך אם מינויו יפקע (למשל עקב פטירה או משום ששינה את רצונו), ייפוי הכוח יהיה חסר תוקף. לכן כדאי למנות בנוסף אליו גם מיופה כוח מחליף (לפחות אחד).
  • אם מייפה הכח מחליט למנות מספר מיופי כוח - רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול בשיתוף פעולה ולהתייחס לאופן בו תרצה שהם יפעלו במשותף – האם "ביחד או לחוד"(אפשרות זו הינה פחות מגבילה עבורם), או שפעולת האחד טעונה הסכמת השני או שתקבע גורם שלישי כפוסק ומכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.
 4. פעולות מסוימות עשויות לחייב שיתוף פעולה בין מיופי הכוח, גם אם כל מיופה כוח אחראי לעניינים אחרים. לדוגמה: אם אחד אחראי על נושא המגורים ואחר על ענייני הכספים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש מחייב שיתוף פעולה ביניהם.

ח.    לייעוץ נוסף והזמנת פגישה ליפויי כח מתמשך:

 1. עו"ד יונתן לוי בירותי עבר הכשרה של יפוי כח מתמשך, והתנדב בארגון 'יד-ריבה' המתמחה בייעוץ לקשישים. מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני בטל': 02-5712262.
כניסות: 1157
קטגוריה: צוואה, ירושה וקשישים עידכון אחרון ב-שני, 16 ינואר 2023 נכתב על ידי יונתן לוי בירותי הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 052-8081155
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.