הגשת התנגדות להיתר בנייה או לתב"ע

 

משרדינו המתמחה בתחום המקרקעין, כולל ידע מקצועי וניסיון בניתוח בקשות להיתרי בנייה ובקריאת תכניות בניין מפורטות ותכניות מתאר מקומיות.

כאשר בסביבת מגורי נכס שבבעלותכם עולה בקשה להיתר בנייה או להיתר תכנית מתאר מקומית, ניתנת לכם על פי חוק, זכות להתנגדות.

הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני על מנת לבחון את הסיכויים והשיקולים בכדי להגיש את ההתנגדות– לפנייה לחץ כאן.

1.  התנגדות להיתר בנייה

הועדה המקומית מאפשרת להגיש התנגדות לבקשה (ללא טופס מיוחד) בתוך 14  יום מהתאריך האחרון למשלוח ההודעות או הפרסום. במידה ותוגשנה התנגדויות, הן תצורפנה לבקשה לקראת הדיון במליאת הועדה המקומית. ראוי שמומחה לתכנון ולבנייה (כגון עו"ד מומחה או שמאי מקרקעין) יערוך את ההתנגדות להיתר הבנייה, מאחר והנושאים שיילקחו בחשבון בוועדה [המקומית, או בוועדת ערר] הם יהיו נושאי תכנון בלבד, הנובעים מתוכנו של היתר הבנייה, כגון:

תאימות לתב"ע, שיקולי אופי הבינוי והתאמה לסביבה תוך סקירת המפגעים לשכנים ולציבור, עמידה בקריטריונים של תקנות התכנון והבנייה, הוראות הועדה המקומית, נזקים ומטרדים (הסתרת אור ושמש, צמצום נוף ו/או חסימת זרימת אוויר חופשית, רעש מהשימוש במבונה) לבעלי המקרקעין באזור, פגיעה בפרטיות, צמצום רווח בין בניינים, רעש, עשן, לכלוך, בטיחות, חוסר מקום חנייה, קשיים בדרכי גישה, פגיעה אדריכלית בבניין, פגיעה בזכויות בניה, פגיעה במתקנים משותפים, מטרדים בזמן הבניה (רעש/אבק/לכלוך), פגיעה ביסודות הבנייה.

הנך מוזמן לקבל ייעוץ ראשוני על מנת לבחון את הסיכויים והשיקולים בכדי להגיש את ההתנגדות.

1.1.              טיפולבבקשהלהיתרבביתמשותףאשרלאנחתמהעלידישותפיםבנכס:

במקרה של הגשת בקשה להיתר בנכס שרשום כבית משותף (בניין עם מספר דיירים), ואחד (או יותר) מהשכנים או השותפים לא חתמו על הבקשה להיתר בנייה, הועדה המקומית תשלח בדואר רשום על חשבון המבקש עותק של הבקשה להיתר בנייה אל כל אחד מהשכנים/השותפים אשר לא חתם עליה. הועדה המקומית תאפשר לשותפים להגיש התנגדות בכתב תוך 14 ימיםמיום משלוח ההודעה. במידה ואחד (או יותר) מהשכנים/השותפים הגיש את התנגדותו לבקשה, תצורףהתנגדותו לדיון בפני מליאת הועדה המקומית.

בתקופה זו לא יוצא היתר הבנייה.

1.1.              דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה

במידה ודחתה הועדה המקומית את הבקשה להיתר בנייה, במלואה או בחלקה, רשאי המבקש או המתנגד לערער על החלטת הועדה המקומית בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה.

 

2. התנגדויות לתכניות:

המעוניין במקרקעין הכלולה במסגרת התוכנית המופקדת (תוכנית מתאר ארצית, תוכנית לתשתיות לאומיות, תוכנית מתאר מחוזית, תוכנית מיוחדת, תוכנית מתאר מקומית, תוכנית מפורטת, תוכנית לשימור אתרים, תוכנית לפי חוק משק גז טבעי, תוכנית דרך), ורואה את עצמו נפגע על ידה, רשאי תוך 60 יום מיום הפקדתה, להגיש התנגדות לה. ההתנגדות צריכה להיות מנומקת, כגון:

פגיעה אורבנית, תאימות לתב"ע, שיקולי אופי הבינוי והתאמה לסביבה תוך סקירת המפגעים לשכנים ולציבור, עמידה בקריטריונים של תקנות התכנון והבנייה, הוראות הועדה המקומית, נזקים ומטרדים (הסתרת אור ושמש, צמצום נוף ו/או חסימת זרימת אוויר חופשית, רעש מהשימוש במבונה) לבעלי המקרקעין באזור, פגיעה בפרטיות, צמצום רווח בין בניינים, רעש, עשן, לכלוך, בטיחות, חוסר מקום חנייה, קשיים בדרכי גישה, פגיעה אדריכלית בבניין, פגיעה בזכויות בניה, פגיעה במתקנים משותפים, מטרדים בזמן הבניה (רעש/אבק/לכלוך), פגיעה ביסודות הבנייה.

ומוגשת בכתב לצד תצהיר חתום ע"י עו"ד.

לאחר תום תקופת ההתנגדויות, בדרך כלל מתקיים דיון בהתנגדויות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר המלצותיה עוברות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. הוועדה המחוזית עורכת דיון משלה, בנוכחות מגיש התוכנית והמתנגד, או נציג המתנגדים ומתקבלת החלטה האם לאשר את התוכנית, לבטלה לשנותה וכד'. על החלטה בהתנגדות ניתן להגיש ערר על-פי ההליכים הקבועים בחוק (סעיף 100(.

התנגדות לתוכנית דרך החלה בשטח בנוי תוגש תוך 60 יום מהיום שפורסמה בעיתונות ההודעה על הפקדת התוכנית הנידונה. התנגדות לתוכנית החלה בשטח אחר תוגש תוך 30 ימים מיום שפורסמה ההודעה, כאמור. "שטח בנוי" – שטח שייעודו מגורים, משרדים, מסחר, תעשייה, מלונאות מוסדות ציבור וממשלה במרחק שלא עולה על 100 מטר מגבול תוואי הדרך המוצעת/מתוכננת בתוכנית שפורסמה. הוועדה המחוזית תדון בהתנגדויות ותחליט בה תוך 30 יום מתום מועד הגשת ההתנגדויות ותחליט בעניין התוכנית (אישורה, דחייתה או לשנותה) מיד לאחר תום שמיעת ההתנגדויות וההכרעה בהן.

אם לא הוגשו התנגדויות, ייראו את התוכנית מאושרת תוך 20 יום מתום מועד הגשת ההתנגדויות.

תכנון מפורט התואם תוכנית מתאר מקומית, משליך, גם על מידת שיתופו של האזרח. הליך ההתנגדות הינו הליך השומר על עקרון הטיעון בהליכי התיכנון והבנייה. שיתוף זה מטרתו לשפר את ההחלטות בהליכי התיכנון.

ניתן לקבל ייעוץ ראשוני בחינם, על מנת לבחון את הסיכויים והשיקולים בכדי להגיש את ההתנגדות

 

דוגמאות לניסוח טענות מנומקות של התנגדוות:

 • שינוי תכנוני עלול להוות תקדים בשכונה ובאופי הבנייה בה, דבר שיהווה "נטע זר".
 • הוספת חלונות הפונים לשכנים, ובכך מצרים את פרטיותם, עיקרון המכונה במשפט העברי 'היזק ראייה', ובדומה התקבל בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.23: "לא ייבנה חלון בקיר על קו גבול צדדי או אחורי של נכס".
 • שינויי ייעוד משנה את אופי השכונה.
 • ייטען שזוהי פעולה תכנונית שאינה מהותית, אלא טכנית שבאה להכשיר יותר זכויות בנייה.
 • גודל הבנייה עלול לפרוץ ולהמריץ בעלי בתים אחרים להגדיל ביתם, ובכך ישתנה אופי וגודל הבנייה, ויגדיל את הצפיפות ויצמצם את קווי הבניין.
 • מנוגד או אינו לפי רוח תכנית ??? שחלה במקום שקובעת את שטח הבניה ל-???, עם צפיפות של ??? יח"ד. תכנית זו משנה באופן בולט ומהותי את אופי החלקה ללא כפוי שעולה מהשטחים שאושרו בהפקדת התכנית. 
 • בעיית-מצוקת חנייה בסמוך לנכס, בהתאם לתקני חניה.
 • בעיית רעש מהנכס, ברמה גבוהה/חזקה יחסית ל???? בשכונה, וזאת מעצם טבעו ושמושו. הגדלת שטחי בנייה בנכס, תגדיל את כמות הדיירים בו, ומן הסתם גם את הרעש ממנו וסמוך לו.
 • הגדלת אחוזי בנייה והבנוי בנכס תגדיל את הציפוף בנכס ובשכונה, דבר שאינו לרווחת מרשיי בפרט והשכונה בכלל.
 • קווי הבניין בצד צפון יהיה ??????, דבר חריג בבניה צמודת קרקע, ובכלל פוגע משמעותית בבניין הצמוד מ-???.
 • פגיעה בקניין וירידת ערך הבתים הסמוכים בפרט, והבתים בשכונה בכלל. לשקול לצרף לטענה חוות דעת של שמאי מקרקעין אשר תאשש את הטענה.

 

חזרה לדף הבית

 

 

כניסות: 31081
קטגוריה: מקרקעין עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 052-8081155
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.