עורך דין להכנת צוואה, הגשתה ורישומה

שירותי המשרד בתחום צוואה ועיזבון

משרד עורכי דין יונתן לוי-בירותי מתמחה בעריכת ורישום צוואות, ניהול עיזבונות– תוך ייעוץ ופריסת האפשריות הזכויות המגוונות של המוריש.

כמו כן, כחלק משירותי הייצוג של המשרד, ניתן שירות מול רשם הירושות ובית המשפט.

להסבר על תהליך הטיפול המשפטי בירושה, נא לעבור לדף זה.

להלן הנושאים העיקריים לטיפול בתחום:

$1·        ייעוץ וכתיבת צוואה מכל סוג

$1·        הכוונה לרישום הצוואה

$1·        טיפול בענייני הצוואה והעיזבון, כולל העברת/מכירת דירה בצוואה

$1·        הגשת בקשות לצווי קיום צוואה

$1·        הגשת התנגדות לאישור צוואה, ביטול צוואה

$1·        תכנון מס בצוואה (למרות שיש פטור, ממס ירושה/עיזבון כללי)

מורכבות הצוואה והאופן עשייתה המומלץ

ישנם ארבעה דרכים בחוק לביצוע צוואה חוקית, שהמומלצת ביניהם היא צוואה בפני רשות (הרשם לענייני ירושה, שהינו יחידה באגף האפוטרופוס הכללי), בה המוריש-המצווה מתייצב בפני רשות שיפוטית ומוסר את צוואתו תמורת אגרה של כ-100 ₪ בלבד.

צורות הצוואה, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בפני נוטריון, צוואה בעל-פה, צוואה ברשם קול או באמצעות וידאו, פגמים שבצורה, פגמים טכניים ופגמים פורמאליים, היסטוריה של סעיף 25 לחוק הירושה, האבחנה בין פגמים שבצורה לבין פגמים מהותיים, מרכיבי היסוד, נטל ההוכחה, מידת ההוכחה, תחולתו של סעיף 25 לחוק הירושה לאחר תיקון מס' 11, ההלכה לאחר תיקון מס' 11, ההלכה לפני תיקון מס' 11, כשרות לצוות לרבות קטין, פסול דין, צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה, חולה נפש, חופש לצוות, סעיף 8 למול סעיף 27 לחוק הירושה, סעיף 8א וסעיפים 8 ו – 27 לחוק הירושה, הצוואה מעשה אישי, סעיף 28 לחוק הירושה, מסירת קביעה וסמכות בחירה, סעיף 29 לחוק הירושה, סעיף 29 וחוק הנאמנות, אונס ואיום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, תרמית וטעות, נטל ההוכחה על מי, הכלל והחריג לו, מבחן הקרבה הריגשית, מבחן הנישול, מבחן השימוש לרעה בתלות, מבחן ההשפעה המותרת, טעות בעובדה, טעות במניע, טעות שבדין, אי ביטול של צוואה פגומה, טעות סופר, טעות בצוואה מהי?, טעות על פי סעיף 30(ב) ו - 32 לחוק הירושה, השוני בין סעיף 30(ב) לסעיף 32 לחוק הירושה, צוואה סתומה, ביטול על-ידי מצווה, ביטול מקצת הצוואה, הצורך בצו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה וסדרי דין

יתרונות ומצבים שכדאי לערוך צוואה

עקרון העל של 'חופש הציווי' מאפשר למוריש זכויות ירושה לאנשים וגופים וסילוק-ביטול- הדרתירושה לאחרים.

להלן מספר שיקולים ויתרונות שרשאי המוריש לצוות:

$1·        מניעת מצב לחלוקת שליש 1/3 בלבד לבן/ת הזוג, כאשר אין למוריש ילדים (חלילה)

$1·        חלוקת נכסים שאינם ניתנים לחלוקה ליורשים מסוימים (על מנת למנוע מאבקי שליטה)

$1·        גמול ושכר לעוזרי המוריש לאורך חיו ושנותיו האחרונות (במיוחד כמצוות כיבוד הורה והידור זקן)

$1·        התניית צוואה בהתאם לקיומם של תנאים מסוימים (מוגבלת באורך החיים ולטווח ארוך)

$1·        מניעת ויכוחים כאשר מערכת היחסים ו/או המשפחה מורכבות (גירושין, קרובי משפחה חורגים)

$1·        צוואה מיוחדת נאמנויות משותפת לבני זוג, צוואה הדדית

$1·        אדם אשר הוריו חיים ונתמכים בו כלכלית (וחלילה אם ימות הם יוותרו ללא סיוע)

העיזבון:

עזבון הינו כלל הזכויות, הנכסים והחובות אשר הצטברו לאדם פלוני בימי חייו, כשיעורם נכון למועד פטירתו.

הסכם חלוקת עזבון ללא יורש או חסוי, אינו מצריך את אישור בית המשפט, אם כי ניתן לבקש זאת.

מתי היורשים יקבלו את חלקם?

$1·        שיינתן צו ירושה או צו קיום צוואה לעזבון המוריש

$1·        לאחר כינוס נכסי העזבון

$1·        לאחר סילוק החובות והוצאות הניהול

אז יקבלו היורשים את היתרה.

המועד לחלוקת נכסי העזבון אינו קבוע בחוק, ועל כן על החלוקה להתבצע תוך זמן סביר בנסיבות העניין.

זכויות המגיעות על פי פוליסת ביטוח, קופת תגמולים או קרן פנסיה, ניתנות למימוש על פי הפרוצדורה הקיימת אצל הגוף שבו מנוהלות הזכויות.

דירת מגורים - במידה ובן הזוג, ילדים או הורי המוריש התגוררו בדירה שבה התגורר המוריש ערב מותו, יהיו זכאים הנ"ל להמשיך ולהתגורר בדירה לאחר מותו ומעמדם יהיה כשוכרים של היורשים. בכל אופן, מומלץ שישקלו אפשרות של "פטור דירת ירושה" על פי סעיף 49ב (5) לחוק מיסוי מקרקעין, במכירה של דירת מגורים מזכה אשר התקבלה בירושה, בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים (במצטבר):

1. המוכר הוא בן זוגו של המוריש או צאצאו (בנו, נכדו, נינו וכו') או בן זוגו של צאצא של המוריש.

2. לפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד.

3. אילו היה המוריש בחיים ומוכר את הדירה – הוא היה זכאי לפטור ממס שבח בגין אחת מעילות הפטור (נכון למועד המכירה, אשר שימשה למגורים באחת מן התקופות הבאות : 1. 80% מהתקופה בשלה מחושב השבח. 2. ארבע השנים שקדמו למכירה).

צוואה רוחניות תורניות:

מעבר לפרשיות תורה בהם מפורט על הברכות, הבקשות והנבואות של מורינו בתנ"ך, ישנו קובץ צוואות מיוחד של בני יעקב אבינו, לצד מנהיגים נוספים מאותה תקופה, חלק מצוואות אלו מזכירות את חוקי חנוך, והן מאגדות את דרך ה' ומוסר גבוה ביותר. יש בדרכי החינוך ובמוסר הגבוה של צוואות השבטים כדי לחנך ולתרום לאישיות טובה, יותר מרוב רובם של ספרי המוסר בעולם, ותקווה כי גם בימינו שיח ודברים אלו יהיו במעיינם של הבריות, ועיקר צוואתם.

עיזבון הוא לשון הפוכה של השורש המקובל לעזוב במשמעות לנטוש, ללכת, להיפרד. רוב שורשי שפת הקודש יכולים לשמש בצורה הפוכה, תלוי בבניין ובהקשר. גם הפסוק: "עזוב תעזוב עימו" מכוון לעזור תעזור לו, ולכן עיזבון הינו במשמעות השארת דברים, וגם היפרדות מהם לעולם האמת.

מנהל עזבון - חובותיו וסמכויותיו:

הגדרת המונח "עזבון" והנכסים הנכללים בעזבון, דין תשלומים על פי ביטוח, "זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון", ביטוח חיים, פיצויי פיטורין, קופת גמל, קרן השתלמות, אמצעים לשמירת העזבון ומינוי מנהל עזבון זמני, "עיכוב זמני של פעולות בנכסי העזבון", "מעוניין בדבר" על פי סעיף 67, 77 ו – 78 לחוק הירושה, באילו מקרים ימנה בית המשפט מנהל עזבון זמני, סמכויותיו ותפקידיו של מנהל עזבון זמני, מינוי מנהל עזבון והגשת הבקשה למינוי, ההבדל בין מנהל עזבון לבין מנהל עזבון זמני,, תקופת המינוי, מינוי מנהל עזבון – החלטה אחרת או פסק דין, כשרות להתמנות, "יחיד", "תאגיד", מנהל עזבון שאיננו תושב ישראל, האפוטרופוס הכללי – סעיף 96 לחוק הירושה, הסכמה להתמנות כמנהל עזבון, הוראות המוריש, הליכים בבית המשפט, תפקידיו וסמכויותיו של מנהל העזבון, ציון תפקידו של מנהל העזבון וחובותיו – תקנה 39 לתקנות הירושה, הוראות בית משפט ובקשה למתן הוראות, פרטת העזבון, שומה, השקעת כספים והדרכים להשקעת כספי העזבון, חשבונות, דו"ח ומתן ידיעות, בדיקת דו"חות, אחריותו של מנהל העזבון, ערובה ומימושה, שכרו של מנהל העזבון, "הוראות מעבר", פקיעת המשרה, מנהלים אחרים, "אישור מראש או למפרע", הוראות המוריש, סמכויות מנהל העזבון, כינוס נכסי העזבון, הזמנת הנושים, במה מסלקים חובות העזבון, חובות מובטחים, חובות בעתיד וחובות על תנאי, סדר עדיפות בין חובות העזבון, בירורם וסילוקם של חובות, פשיטת רגל של עזבון, חלוקת העזבון על ידי מנהל עזבון, נכסים שאינם ניתנן לחלוקה, משק חקלאי.

מדריך משרד המשפטי - ירושה על פי צוואה:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hadracha/MadrichYerusot/YerusaAlPitzvaa.htm

מדריך האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי - ירושה על פי צוואה:

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/Registrar/Pages/skira3.aspx

מאמר themarker סוף למלחמות הירושה / מתי חשוב לערוך צוואה, על מה כדאי להקפיד - וכמה זה עולה?:

http://www.themarker.com/law/1.2129577

מיסוי: http://www.hmc-law.co.il/misoy%20yerosha.htm

חוקים ותקנות בתחום משפחה:

חוק בית-המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995; חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973; חוק הירושה, התשכ"ה-1965; חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959; חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953; חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001; חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991; חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין), התשנ"ה-1995; חוק בתי-דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956; חוק להסדר התדיינות בין בני זוג, התשכ"ט-1969; חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969; חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972; כללי הטוענים הרבניים (סדרי דין בבית-הדין המשמעתי), התש"ס-1999; תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א-2001; תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג; תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991; תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי-דין רבניים), התשנ"ט-1999; תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני זוג), התשל"ד-1973; תקנות בית-המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995; תקנות הירושה, התשנ"ח-1998; תקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשנ"ח-1998; תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עזבון), התש"ס-2000; תקנות הירושה (אגרות בתי-הדין הדתיים), התשנ"ט-1999; תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988; חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958; חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969; חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי-נפש ונעדרים), התשט"ו-1955; תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (סעיפים 258א-392; סעיפים 503-403).

כניסות: 13783
קטגוריה: צוואה, ירושה וקשישים עידכון אחרון ב-שלישי, 01 דצמבר 2020 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 052-8081155
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.