חוזה לבניית אתר אינטרנט ותקנון לאתר אינטרנט

 

משרד עורך-הדין יונתן לוי מתמחה בכתיבה, עריכה וייעוץ בהתקשרות חוזית כלכלית וכללית, בין פרטים, חברות ורשויות, כגון: עסקיים, חוזים מסחריים, חוזי עבודה, הסכמי מייסדים, תקנונים, זכיינות, בלעדיות, זכויות.

 

בפרט, למשרד ניסיון בכתיבה של חוזים להקמת אתרי אינטרנט בין חברה להקמה ותחזוקת אתרים לבין עסק פרטי המעונין להקים אתר. דוגמא להסכם כזה מודבקת לקמן בדף. להלן מספר סעיפים שיש לתת עליהם את הדעת בחוזים אלו:

 

 

למשרד ניסיון בכתיבה של חוזים תקנונים לאתרים. דוגמא להסכם כזה מודבקת לקמן בדף. להלן מספר סעיפים שיש לתת עליהם את הדעת בחוזים אלו:

 

  

דוגמא להסכם הקמה ושיתוף פעולה בשיווק אתר אינטרנט:

 

הסכם שיתוף פעולה וחלוקת רווחים  

 

שנערך ונחתם ב_______ ביום _____ בחודש _____ שנה______

 

ב י ן :             ______________________

                       (להלן: "??????" או "הרוכש")                      

כתובת:________________________________

כתובת דוא"ל להתכתבות בין הצדדים לפי הסכם זה: ___________

 

- מצד אחד -

 

ל ב י ן :          ______________________

                       (להלן: "?????????" או "החברה"

כתובת:________________________________

כתובת דוא"ל להתכתבות בין הצדדים לפי הסכם זה: ___________

                      

- מצד שני -

 

 

הואיל:          והחברה מצהירה כי היא בעלת הניסיון, המומחיות והציוד הטכני הדרושים להקמת והפעלת האתר, ומעוניינת להקים אתר אינטרנט שישרת לקוח מתאים;

 

והואיל           והרוכש הינו בעל הניסיון, המומחיות והציוד הטכני הדרושים לשיווק אתרים וקידום פרסומים בתוך האתרים;

והואיל:         וברצון הצדדים להקים ולשווק אתרי אינטרנט מסחריים שיניבו הכנסות ורווחים לצדדים;

והואיל:         וברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, בהתאם ובכפוף לתנאי חוזה זה להלן,

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

1.         מבוא, נספחים, כותרות

1.1.      המבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו ומחייבים את הצדדים כאילו נאמרו בגוף ההסכם.

1.2.      הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו, אך מחייבים חלקית את הצדדים, באופן שמפורט בהסכם זה.

1.3.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראת ההסכם לבין הוראה בנספח, תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם וברוח הוראת ההסכם.

1.4.      כותרות הסעיפים הנן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש לשם פרשנות ההסכם ותניותיו.

 

2.         הגדרות

בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים להלן:

2.1.       "אינטרנט"   -             רשת המידע הגלובלית המוכרת ברבים תחת השם "אינטרנט" ו/או "רשת האינטרנט" (World Wide Web).

2.2.      "אתר"            -             מאגר מידע המצוי על רשת האינטרנט, שנבנה כמוצר של החברה לטובת גורם שלישי, ובו יהיו פרסומים ושירותים נוספים לטובת הרוכש.

2.3.      "בנייה ו/או אחזקה"   -             בניית האתר כולל אחסונו וכן את תחזוקתו השוטפת.

2.4.      "הכנסות"      -             מכלול המוצרים, הפרסומים ושטחי הפרסום שיספקו הצדדים ביחד או לחוד ללקוח כלשהו ויפיקו ממנו תשלומים או הכנסות או תקבולים שונים, בין אם כוללות רווח מכל סוג שהוא, ובין אם הרווח נקי ובין אם לפני הפחתות מס.

2.5.      "לקוח"           -             גורם נפרד (שלישי/חיצוני) שירכוש שירותים מהאתר ו/או יניב הכנסות לצדדים באמצעות האתר.

2.6.      "משקיע"       -             גורם נפרד (שלישי/חיצוני) שירכוש את האתר ו/או ישקיע כסף באתר.

2.7.      "קרן ההשקעות"         -             כספים מכל מקור שהוא, שמיועדים להשקעה באתר החברה או קידומו העסקי, לטובת שני הצדדים.

 

3.         הצהרות התחייבויות וזכויות החברה

3.1.      החברה מצהירה כי מצוי בידה כל ההיתרים, הרישיונות, היכולת הטכנית, הידע וכוח האדם הדרושים לשם הקמת אתר באינטרנט.

3.2.      החברה מצהירה כי הוא בעלת הניסיון, המומחיות והציוד הטכני הדרושים להקמת והפעלת האתר, כמפורט בהסכם זה להלן.

3.3.      החברה תבנה את אתר האינטרנט, תציג אותו לרוכש, על מנת שהרוכש ישווק את האתר ללקוחות פוטנציאליים.  

3.4.      החברה תספק מענה תחזוקתי שוטף לאתר, בכפוף לתנאים שייקבעו וייחתמו עם הרוכש.

3.5.      החברה תהא רשאית להיעזר בצדדי ג' ו/או קבלני משנה, עפ"י שיקול דעתה המקצועי, לשם קיום מי מהתחייבויותיה עפ"י הסכם זה.

3.6.      יובהר כי אין באמור בס"ק 3.5 לעיל, כדי לגרוע מאחריותו והתחייבותו של החברה לביצוע מלא ותקין של הקמת האתר נשוא הסכם זה, אלא אם כן נאמר אחרת.

3.7.      מובהר כי החברה תהא פטורה מכל אחריות ו/או כל נזק שייגרם לרוכש כתוצאה משינוי החוק ו/או התקנות ו/או כתוצאה מכל החלטה שיפוטית או מנהלית אחרת שיש בכוחה כדי לשנות ו/או לבטל את התחייבויות החברה עפ"י הסכם זה.

3.8.      שירותי אחסון:

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

בגין שירותי האחסון שמספק הספק, יחולו התנאים הבאים:             

3.8.1.     מוסכם כי קיום התחייבויות החברה לעניין אחסון האתר מותנות וכפופות לתקינות התשתיות ורשת המידע העולמית, על דרכי החיבור והגישה אליהן.

3.8.2.     החברה לא תהא אחראית בשום צורה ואופן בגין נזקים שייגרמו, אם בכלל, ללקוח בגין הפסקות ו/או הפרעות במתן השירות, לרבות ניתוקים, שיבושים והאטה בקצב, וכל תקלה אחרת באחריותה הבלעדית של הספק.  

3.8.3.     מובהר כי כל תקלה שמקורה בציוד השייך לחברה ו/או בתפעול האתר המבוצע בלעדית ע"י החברה, תהא באחריותה של הספק.

3.8.4.      החברה מתחייבת לבצע את התיקונים הנדרשים בהקדם האפשרי מבחינתה, על מנת להבטיח את פעילותו התקינה והרצופה של הציוד המשמש לאחסון האתר.

 

3.9.      תום אחריות על האתר:

3.9.      

3.9.1.     אחריות לאתר האינטרנט ניתנת לתקופה של עד שנה מאישור ההסכם.

3.9.2.     בשום מקרה החברה לא אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילותו העסקית של אתר האינטרנט.

3.9.3.     בכל מקרה כזה או אחר, גובה החבות או התביעה בגין כל נזק הנגרם ישירות או בעקיפין מעסקה זו, לא יעלה על גובה העסקה לאחר ניכוי מע"מ.

4.         הצהרות התחייבויות וזכויות הרוכש

4.1.  הרוכש מצהיר כי הוא בעל הניסיון, המומחיות והציוד הטכני הדרושים לשיווק מקצועי ומוצלח של האתר, כמפורט בהסכם זה להלן.

4.2.      הרוכש מודע לצורך לחשיבות להציג בפניי גולשי האתר תקנון משפטי ומסודר. למען הסר ספק, בין אם יהיה לאתר תקנון ובין אם לאו, אין החברה אחראית בגין תביעות של משתמשי האתר כנגד האתר ונציגיו.

4.3.      תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של הרוכש. החברה לא יהיה אחראית בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי הרוכש או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.

4.4.      הרוכש יפעל לטובת שיווק האתר בכל האמצעים העומדים לרשותו ולרבות ע"י מידע שיפורסם באתר באמצעות תכנים ותמונות ומחוצה לו ע"י עלונים, ידיעונים, קופונים ופרסום במקומונים עפ"י אזורי השיווק שיקבעו ע"י החברה והרוכש.

5.         אופי ההתקשרות בין הצדדים

5.1.  הצדדים מצהירים ומתחייבים כי הסכם זה וכן כל התקשרותם המשותפת אינה כהתאגדות משפטית בצורת 'שותפות', ואין להם כוונה או דרישה לראות את היחסים ביניהם כשותפות, בין אם לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה – 1975, ובין אם לפי דין אחר.

5.2.      הצדדים מצהירים כי הינם כל אחד מהם קבלן עצמאי, ויחסי הצדדים הינם ויהיו יחסי שיתוף פעולה בלבד, ובשום פנים ואופן לא יווצרו ביניהם יחסי מעביד/עובד ו/או יחסי שולח/שלוח.

5.3.      כל צד ינהל את רישומו מול רשויות החוק והמס, ותחול עליו האחריות והעלויות שרלוונטיות לגביו על פי כל דין.

5.4.      צד להסכם זה ו/או מי מטעמו לא יהא רשאי להציג עצמו כמי שפועל מטעם הצד השני להסכם זה או כשלוחו לצורך עניין כלשהו, או להתחייב באופן כלשהו בשמו או לחייבו בחתימתו ו/או בכל אופן אחר שהוא, כלפי צד שלישי כלשהו.

5.5.      כל צד יישא במלוא האחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא, אשר יגרם ללקוחות ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה ממעשה ו/או מחדל, שלו ו/או של מי מטעמו.

5.6.      כיוון שהאתר אינו גוף משפטית הניתן לתביעה משפטית, ואינו נושא באחריות והוצאות בפני עצמו, מוסכם בזאת, שאם וחלילה יתבע האתר בתביעה משפטית, בין אם שני הצדדים יהיו נתבעים ובין אם רק צד אחד, ישפו הצדדים אחד את השני בגובה האחריות הרלוונטית שאמור היה לשאת כל אחד מהם, לפי אופי עבודתו וחלקו בהסכם זה.

5.7.      הצדדים יפתחו חשבון בנק משותף, ששניהם יהיו שותפים מלאים ושווים בו. באמצעות חשבון בנק זה, ינוהלו כל ההכנסות של האתר.  

5.8.      הצדדים יפתחו חשבון PAYPAL משותף, ששניהם יהיו שותפים מלאים ושווים בו. באמצעות חשבון PAYPAL זה, ינוהלו כל ההכנסות של האתר.

5.9.      הצדדים יפתחו חשבון משותף בחברת אשראי, ששניהם יהיו שותפים מלאים ושווים בו. באמצעות חשבון אשראי זה, ינוהלו כל ההכנסות של האתר.

5.10.   אי תחרות –  במהלך תקופת שיתוף הפעולה בין הצדדים, ובמשך תקופה של 6 חודשים לאחר מכן, מתחייבים שני הצדדים לחוזה, במישרין או בעקיפין, כי לא יקימו אתר מתחרה, וכן ימנעו מלפנות ו/או לשדל ו/או להעסיק, באופן ישיר או עקיף, עובד או קבלן כלשהו או עובד של קבלן משנה שהועסק על ידי אחד הצדדים.

 

6.         תשלומים

6.1.      כל המחירים והתשלומים בהסכם זה כוללים מע"מ.

6.2.      עבור בניית האתר:

6.2.1.     הרוכש ישלם לחברה עבור בניית האתר סכום של 12,500 ₪.

6.2.2.     התשלום עבור בניית האתר יועבר לחברה בשני תשלומים אלו:

6.2.2.1.         בעת מעמד חתימת החוזה ישולם 40%  מהסכום.

6.2.2.2.         יתרת התשלום – 60% מהסכום, ישולם לא יאוחר מ-30 ימים לאחר סיום בניית האתר.

6.2.3.     מוסכם על הצדדים כי סכום זה הינו סכום נמוך משמעותית מעלות בניית האתר הנדון, ששוויו בשוק החופשי מוערך בסכום של 30,000 ₪, והסכום הנמוך לעיל מהווה תנאי כי הרוכש ימלא את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

6.3.      עבור אחזקת האתר:

6.3.1.     תחזוקת האתר ע"י החברה, בתפעול של עד 10 שעות עבודה חודשיות של החברה, תהייה כלולה בהסכם אחוזי הכנסות המפורטת בהסכם זה, ללא תשלום שכ"ט.

6.3.2.     כל שעה נוספת, מעבר ל-10 שעות תחזוקה ראשונות, מחייבת את הרוכש בתשלום של 150 ₪ לשעה. סך עלות זו, יופרש מסכום קרן ההשקעות.

6.4.      בגין ההכנסות שיניבו פעולותיהם ועבודתם המשותפת או כל אחד לחוד מהצדדים, תחול חלוקת ההכנסות כדלקמן:

6.4.1.     עד תום שנה ראשונה מיום תחולת הסכם זה:

6.4.1.1.         עד סכום של 20,000 ₪ הכנסות, 100% לטובת קרן השקעות באתר.

6.4.1.2.         מסכום של 20,000 ₪ ועד סכום של 100,000 ₪, 70%         לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.1.3.         מעל סכום של 100,000 ₪ הכנסות, 50% לטובת קרן השקעות באתר.

6.4.1.4.         את שארית ההכנסות של האתר, יחלקו הצדדים לפי:

6.4.1.4.1.              30%      לטובת החברה.

6.4.1.4.2.              70%      לטובת הרוכש.

6.4.2.     מתום שנה ראשונה ועד תום שנה שנייה מיום תחולת הסכם זה:

6.4.2.1.         עד סכום של 20,000 ₪ הכנסות:                               70% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.2.2.         מסכום של 20,000 ₪ ועד סכום של 100,000 ₪:       50% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.2.3.         מעל סכום של 100,000 ₪ הכנסות:                        20% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.2.4.         את שארית ההכנסות של האתר, יחלקו הצדדים לפי :

6.4.2.4.1.              30%      לטובת החברה.

6.4.2.4.2.              70%      לטובת הרוכש.

6.4.3.     מתום שנה שנייה ועד תום שנה שלישית מיום תחולת הסכם זה:

6.4.3.1.         עד סכום של 20,000 ₪ הכנסות:                            50% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.3.2.         מסכום של 20,000 ₪ ועד סכום של 100,000 ₪:       30% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.3.3.         מעל סכום של 100,000 ₪ הכנסות:                        20% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.3.4.         את שארית ההכנסות של האתר, יחלקו הצדדים לפי :

6.4.3.4.1.              70%      לטובת הרוכש.

6.4.3.4.2.              30%      לטובת החברה.

6.4.4.     מתום שנה שלישית ועד בכלל, מיום תחולת הסכם זה:

6.4.4.1.         עד סכום של 20,000 ₪ הכנסות:                            50% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.4.2.         מסכום של 20,000 ₪ ועד סכום של 100,000 ₪:       10% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.4.3.         מעל סכום של 100,000 ₪ הכנסות:                        10% לטובת קרן ההשקעות באתר.

6.4.4.4.         את שארית ההכנסות של האתר, יחלקו הצדדים לפי :

6.4.4.4.1.              70%      לטובת הרוכש.

6.4.4.4.2.              30%      לטובת החברה.

 

6.5.      חלוקת ההכנסות מהחשבונות המשותפים של הצדדים תיעשה בניהולו ובפעולתו של רואה חשבון, אחת לחודש, עד לתאריך ה - 10 לכל חודש, לפי התנאים האמורים בהסכם זה. מנהל החשבון ייבחר לפי דעת הצדדים, והצדדים יישאו בעלותו ביחס של 70% רוכש / 30% החברה.

 

7.         הוצאות משותפות

7.1.      הוצאות נפרדות של כל צד יחולו עליו בלבד, שלא באמצעות החשבונות המשותפים של הצדדים.

7.2.      הוצאות משותפות של הצדדים, אשר מוסכם כי גובה עלותם של כל צד זהה, קרי - 50%/50%, יחולו על כל צד בנפרד, שלא באמצעות החשבונות המשותפים של הצדדים.

7.3.      הוצאות משותפות של הצדדים, אשר מוסכם כי אינם בגובה עלות זהה לכל צד, יחולו על כל צד בנפרד, שלא באמצעות החשבונות המשותפים של הצדדים.

7.4.      הוצאות משותפות של הצדדים, בכל גובה יחסי בין הצדדים שיהיה, אשר יופחתו או ישולמו אוטומטית או לפי החלטה מסוימת, באמצעות החשבונות המשותפים של הצדדים, יחושבו לפי החלק היחסי של כל צד, בהתאם לפרק 'חלוקת ההכנסות', ויקוזזו בתחשיב מסכם של הפרשת ההכנסות לצדדים.

 

8.         תוקף ההסכם

8.1.  הסכם זה יכנס לתוקף לפי המוקדם מבין אלו:

8.1.1.     ההסכם יחול ויכנס לתוקף, מיום חתימתו ע"י הצדדים.

8.1.2.     ההסכם יחול ויכנס לתוקף, מיום תשלום שכ"ט בניית האתר.

9.         אחריות והפרת החוזה

9.1.  ביטול ההסכם מצד הרוכש, לאחר תחילת העבודה, יחייב את הרוכש בתשלום יחסי על העבודה שבוצעה, ולכל הפחות בגובה הסכום המקדמה בעבור בניית האתר שסוכמה בחוזה זה.

9.1.1.     התשלום היחסי על העבודה שבוצעה, הינו בהתאם לאבני הדרך המפורטים בנספח מס' 1 – אפיון אתר חץ, בפרק שלבי הקמת האתר.

9.1.2.     מוסכם בזאת כי נספח מס' 1 הינו נספח ראשוני וכללי, שעתיד להשתנות לפי רצון וצרכי הצדדים. על כן, אי עמידה בתנאי הנספח אינה מהווה הפרת תנאי הסכם זה.

9.2.  סעיפים יסודיים:

9.2.1.     סעיפים אלו הינם סעיפים יסודיים בחוזה, אשר הפרתם מהווה זכות ליציאה מהחוזה, וזאת לאחר הודעה לצד שהפר הסעיף, ובמידה ולא תיקנו תוך 7 ימים:              פרק 5 על כל סעיפיו, ופרק 6 על כל סעיפיו.

9.2.2.     ביטול ההסכם בעקבות אי עמידה של אחד הצדדים בהסכם בסעיפים היסודיים, יחייב את אותו הצד בפיצוי מוסכם של 2,500 ₪, בתוך 45 ימי עבודה.

9.3.  מוסכם בזאת, כי:

9.3.1.     באגים קטנים, תקלות קטנות שאינן מונעות את עצם פעולת האתר, שינויים קלים שידרשו במהלך הבניה וכדומה, לא ימנעו מלהתייחס לאתר כאתר שהושלם, ובלבד שהאתר אכן יהיה פעיל ונגיש, הן לגולשים והן למנהלי האתר, באמצעות מערכת הניהול.

9.3.2.     הצדדים מתחייבים להגיע להבנה, ובכלל זה עיכוב קל כגון מספר ימים באספקת השירות או התשלום, השלמות שאינן מונעות את עצם תפעול האתר או תשלום שהתעכב מעט לאחר שרוב התשלום על החלק שנעשה כבר שולם, תקלות ועיכובים הנגרמים ע"י צד ג', לא יחשבו כעילה לתביעה בין הצדדים.

 

10.     פיגור בתשלומים

10.1.               היה ולא יעמוד הרוכש במי מהתשלומים ו/או המועדים הנקובים דלעיל, יחויב חשבונו בריבית פיגורים הנהוגה בבנק ישראל.        

10.2.               אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנים לצד אחד בגין אי תשלום ו/או אי קיום התחייבות מהתחייבויות הצד השני.  

 

11.     בוררות וסמכות מקומית 

11.1.               כל סכסוך, חלוקי דעות או שאלה שיתעוררו בין הצדדים בקשר לפירושו הנכון של הסכם זה, לרבות בקשר עם הוראות סעיף זה ו/או לזכויות או לחובות הצדדים על פיו, יועברו להכרעת בורר יחיד, שימונה על ידי יושב ראש לשכת עורכי הדין בישראל. הבורר לא יהיה פטור מסדר הדין, הדין המהותי, או דיני הראיות, ויהיה חייב לנמק את פסקו.

11.2.               לחלופין, יוכלו הצדדים למנות מגשר או עו"ד, באם יסכימו על בחירתו ומינויו.

11.3.               חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות.

11.4.               העברת עניין לבוררות בהתאם להוראות סעיף זה לעיל לא תשמש עילה לעיכוב או להשעיית ביצוע התחייבות כלשהי של צד על פי הסכם זה.

11.5.               בכפוף לאמור לעיל, לבתי המשפט המוסמכים בקרית שמונה בלבד, ולא לבית משפט בכל מקום אחר, תהיה הסמכות המקומית הבלעדית והייחודית לדון בכל עניין הנובע מהסכם זה או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין.

 

12.     זכויות יוצרים

12.1.               מוסכם ומובהר כי כל זכויות היוצרים באתר שייכות לחברה, ותועברנה לבעלות הרוכש אך ורק לאחר התחייבויות מפורשת של החברה לרוכש, ואין לרוכש או לכל גורם אחר זכות או היתר להשתמש שלא לפי הסכם זה באתר.

13.     שונות

13.1.               ההסכם ממצה את יחסי הצדדים בכל הנוגע לעניינים המוסדרים בו וכל הנובע מהם, וכל הסדר, הסכם, הבטחה או מצג שנעשו לפני מועד חתימתו, אם נעשו, ממוזגים בו.

13.2.               כל שינוי או תיקון להסכם זה יכול שייעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים בלבד. שינוי או תיקון שלא נעשו כאמור לא יהיו בני תוקף כלשהו, ולא תקובל ראיה בע"פ בעניין זה.

13.3.               כתובות הצדדים הנן כמפורט ברישא להסכם זה.

13.4.               כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בדואר אלקטרוני ובתנאי שקבלת המכתב תאומה ואושרה באמצעות שיחת טלפון דוא"ל חוזר באותה ההודעה, ואם נמסרה ביד - עם המסירה בפועל.

 

דוגמא להסכם לתקנון משפטי של אתר אינטרנט:

1.שימוש בתכנים ובמידע - הגבלת אחריות:

  1. 2.גילוי נאות:
  1. 3.זכויות יוצרים וקניין רוחני:
  1. 4.שימוש באתר ו/או בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות:
  1. 5.פרסומות:
  1. 6.תנאים כללים נוספים

 

 

 

 

כניסות: 12348
קטגוריה: עו"ד דין לחוזים עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר