דוג' לחוזה שכירות הוגן (גרסה מלאה לפני התאמות)

 

הסכם שכירות בלתי מוגנת – גרסה מלאה

 

הסכם שכירות בלתי מוגנת

להוסיף ס' יסודיים – קנס 300 + זכות לביטול החוזה, וקנס 100 על הפרות רגילות.

תוכן עניינים אוטומטי מקושר                                                                                       עמ'

. - 1 -

1.                הואיל, מבוא: - 2 -

2.                    מצב המושכר ותכולתו - 2 -

3.                    מטרת השכירות וטיפול במושכר. - 2 -

4.                    תקופת השכירות והשימוש במושכר. - 3 -

5.                    דמי השכירות. - 4 -

6.                    תשלומים שונים. - 4 -

7.                    שונות. - 4 -

8.                    ויתור. - 5 -

9.                    הפרות ותרופות. - 5 -

10.                  שלילת הגנת הדייר. - 5 -

11.                  בטחונות. - 5 -

12.                  הודעות. - 6 -

13.                  נספח א' לחוזה - ערבות. - 6 -

14.                  נספח ב' לחוזה – מילוי נתונים בעת העברת החזקה במשוכר. - 7 -

תאריך, מקום, והצדדים להסכם:

שנכרת ונחתם בעיר הקודש ירושלים ביום __________ לחודש ________ 2012

בין

1.  ___________________    ת"ז: ___________  טל': _________________ 

מכתובת: _____________________________  דוא"ל: ______________________

2.  ___________________    ת"ז: ___________  טל': _________________ 

מכתובת: _____________________________  דוא"ל: ______________________

           כולם ביחד ולחוד    (להלן: "המשכיר")                 מצד אחד

לבין

1.  ___________________    ת"ז: ___________  טל': _________________ 

מכתובת: _____________________________  דוא"ל: ______________________

2.  ___________________    ת"ז: ___________  טל': _________________ 

מכתובת: _____________________________  דוא"ל: ______________________

          כולם ביחד ולחוד   (להלן: "השוכר")                                 מצד שני

 1. 1.הואיל, מבוא:

הואיל  והמשכיר הינו הבעלים הבלעדי בבית _________________, _______ ירושלים (להלן  - "המושכר" או "הבית" או "הדירה");

      

והואיל  והשוכר מעוניין לשכור את המושכר מן המשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, לתקופה מוגבלת, למטרת מגורי השוכר ולמטרה זו בלבד.

והואיל וברצון המשכיר להשכיר לשוכר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת.

1.1. לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. 1.
 2. 2.

2.1.             

2.1.1.              המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.1.2.              השוכר מצהיר בזה שלא נתן ולא ייתן דמי מפתח כל שהם עבור המושכר ו/או בקשר אליו. כן ידוע לו כי ביום כריתת חוזה זה היה המושכר חופשי ומשוחרר מחוקי הגנת הדייר ועל כן לא יחולו על המושכר ו/או בקשר אליו ו/או ביחס אליו, חוקי הגנת הדייר וזאת בהתאם לאמור בחוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972, וכי הסדר חקיקתי, אם יחוקק, המרע את זכויותיו של המשכיר, לא יחולו על הסכם זה.

2.1.3.              המשכיר משכיר בזה לשוכר והשוכר שוכר בזה מהמשכיר את המושכר ביחד עם הציוד והריהוט שבמושכר, כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

 1. 2.מצב המושכר ותכולתו

2.1.     השוכר מצהיר בזה כי בחן ובדק את המושכר וסביבתו, וכי מצא אותו מתאים לצרכיו ולמטרותיו מכל הבחינות, והינו מוותר על כל טענת פגם, מום או אי התאמה בנוגע למושכר, למעט פגמים או מומים נסתרים.

2.2.     המשכיר מצהיר כי  לא ידוע לו על כל פגם במושכר היכול לפגוע בהנאת שוכר סביר.

2.3.     המושכר כיום לאחר סיוד ומילוי חורים בקירות וצביעה כללית שבוצעה בתאריך __________. על השוכר להשיב את המושכר במצב ________________.

2.4.     בנכס מצויים הפריטים הבאים (להלן "הרכוש הנייד), אשר הם בבעלות המשכיר:

2.4.1.        ____________________________________.

2.4.2.        ____________________________________.

2.4.3.        ____________________________________.

2.5.     אחריות הרכוש הנייד

2.5.1.    האחריות על הציוד הנייד חלה על השוכר וכן תיקונו במקרה הצורך, למעט בלאי רגיל שאינו מחייב את אחריותם לתיקון.

 1. 3.מטרת השכירות וטיפול במושכר

3.1.     השוכר שוכר בזה את המושכר מן המשכיר למטרת:

 • מגורים בלבד.

השוכר שוכר את המושכר מן המשכיר למטרה זו בלבד.

3.2.     אסור לשוכר להעביר הסכם זה לאחר או לאחרים, או להעניק ביחס אליו זכויות לאחר או לאחרים בדרך כלשהיא, בתמורה או בלי תמורה, מבלי לקבל הסכמת המשכיר לכך בכתב מראש.

3.3.     השוכר מתחייב להחזיק את המושכר במצב תקין וטוב ולטפל בו בצורה מסודרת, לתקן על חשבונו, ומיד עם התרחשותו, כל פגם ונזק אשר יגרם על ידי השוכר ו/או על ידי מי מטעמו ו/או הנובע משימושו ו/או מפעילותו במושכר, ולהחליף או לתקן על חשבונו כל חלק אשר יתקלקל.

3.4.     המשכיר מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שהתרחש כתוצאה משימוש רגיל ו/או בלאי סביר, תוך זמן סביר מהיום בו הודיע לו השוכר על הליקוי או הקלקול לרבות נזקים יסודיים כגון פיצוץ צנרת מים, שבר בקירות, פגמים בתשתית החשמל וכיו"ב).

3.5.     קיזוז: לא ביצע צד להסכם תיקון שהיה חייב בביצועו לפי הסכם זה, רשאי הצד שכנגד, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לו ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ דין, לבצעו על חשבון הצד האחר, ובלבד שהודיע, בכתב, על דרישתו לביצוע התיקון האמור והצד האחר לא ביצעו תוך המועד הנקוב בדרישה. במקרה שכזה ישיב הצד החייב בביצוע התיקון לצד שכנגד כל סכום סביר שהוצא ו/או יוצא על-ידו לביצוע התיקון כשהוא נושא ריבית בנק ישראל.

3.6.     השוכר מתחייב לשאת באחריות לכל פגיעה או נזק אשר יגרם לצד ג' כלשהוא עקב שימושו ו/או פעילותו במושכר, והמשכיר יהיה פטור מכל אחריות לנזק או לפגיעה כאמור.

3.7.     השוכר מתחייב בזה לאפשר למשכיר ו/או אנשים מטעמו לבצע כל תיקון הנחוץ במושכר במידת הצורך, ובלבד שהתיקון כאמור ייעשה בזמן סביר ולאחר תיאום עם השוכר.

 1. 4.תקופת השכירות והשימוש במושכר

4.1.   תקופת השכירות הינה למשך שנה, החל ביום __________ וכלה ביום _____________(להלן  -  "תקופת השכירות").

4.2. עם תום תקופת השכירות, מתחייב השוכר לפנות את המושכר מכל אדם וחפץ השייך לו, ולמסרו למשכיר כשהוא פנוי, ובמצב כפי שהשוכר קיבל אותו, למעט בלאי טבעי וסביר.

4.3.     מוסכם בזאת בין הצדדים, כי באם ירצה השוכר לבצע במושכר או במתקנים המצויים בו, שינויים ו/או תוספות ו/או שיפוצים או במתקנים המצויים בו (להלן  -  "השינויים"), יחולו בגין שינויים אלו ההסדרים הבאים:

4.3.1.        השוכר לא יהיה רשאי לבצע את השינויים ללא קבלת הסכמתו המפורשת ובכתב של המשכיר (להלן  -  "האישור").

4.3.2.        יקבל השוכר את האישור כאמור בסעיף לעיל, יהיו כל השינויים רכושו הבלעדי של המשכיר, והשוכר לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגינם.

4.3.3.        המשכיר יהיה רשאי לדרוש מן השוכר, להחזיר בתום תקופת השכירות את המצב לקדמותו. דרש המשכיר מהשוכר להחזיר את המצב לקדמותו כאמור לעיל, השוכר יהיה חייב לעשות כן תוך 7 ימים ממועד דרישת המשכיר.

4.3.4.        יבצע השוכר את השינויים ללא קבלת אישור כאמור לעיל, אזי יחשב השוכר כמפר הוראות הסכם זה, והשוכר יהיה חייב, לפי דרישתו הראשונה של המשכיר, להחזיר את המצב לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים או נוספים                          שיוקנו למשכיר מכוח הוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה.

4.3.5.         למרות האמור לעיל, יהיה המשכיר רשאי שלא להורות לשוכר להחזיר את המצב  לקדמותו כאמור לעיל, ובמקרה כזה ישארו השינויים בבעלותו של המשכיר, וזאת  מבלי שהשוכר יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגינם, וכל זאת מבלי לגרוע מכל  סעד ו/או תרופה שיוקנו למשכיר עקב ההפרה כאמור לעיל מכוח הוראות הדין ו/או  הוראות הסכם זה.

4.4.     בכל מקרה של הפרת הוראה כלשהיא מהוראות סעיף זה, הרי בנוסף לכל זכות אחרת שתהיה למשכיר במקרה זה, בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות הדין, יהיה המשכיר רשאי, לבצע כל תיקון ו/או לעשות כל פעולה שיראה                            לנכון, להחזרת מצב המושכר לקדמותו על חשבון השוכר, והשוכר מתחייב בזה,                            להחזיר למשכיר את הסכום שהוציא בקשר לכך, בצירוף ריבית בנק ישראל מיום הוצאת הסכומים ועד לתשלומם על ידי השוכר. חשבונות המשכיר יהוו הוכחה לכאורה על גובה הוצאות אלה והשוכר מתחייב לשלמם מיד עם דרישתו הראשונה של המשכיר.

4.5.     על השוכר להשתמש במושכר באופן שלא ייגרם למחזיקים אחרים בבניין כל נזק, טרדה,      רעשים, קפיצות, דפיקות, אי נעימות, השלכת פסולת וכיוצא באלו מפגעים החורגים ממסגרת הסבירות, בשים לב לאופי הבניין, וכן להימנע מכל פעולה מטרידה במושכר ובבית בו הוא נמצא.

4.6.     השוכר מתחייב להימנע מלהעמיד, מחוץ למושכר, ארגזים, פסולת ו/או מיטלטלין כלשהם, אלא במקומות המיועדים לכך או שנקבעו לעניין זה על ידי ועד הבית. כמו כן, השוכר אינו רשאי להכניס /לגדל בע"ח במושכר.

4.7.     המשכיר רשאי להיכנס למושכר בעצמו, ו/או על ידי באי כוחו, בכל זמן סביר ובהודעה מראש, כדי לעמוד על מצב המושכר ו/או כדי להציגו לשוכרים/רוכשים פוטנציאליים. 

4.8.     לשוכר ניתנת בזאת האופציה להאריך את תקופת השכירות בשנה נוספת ובלבד שהשוכר

מילא תנאי חוזה זה כרוחם וכלשונם והודיע למשכיר על רצונו לממש את האופציה בהודעה מוקדמת בכתב של 60 יום. בתקופת האופציה יחולו על הצדדים שאר הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים. דמי השכירות בתקופת האופציה יוצמדו למדד או יקבעו בהתאם להסכמת הצדדים.

4.9.     על אף האמור בסעיף לעיל, יהיה השוכר רשאי לסיים את תקופת השכירות טרם סיומה, ובלבד שיציע להנחת דעתו של המשכיר, שוכר חלופי, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה לתקופת השכירות הנותרת.

4.10.  במידה והשוכר יעזוב ו/או ינטוש את המושכר לפני תום תקופת השכירות, יהא השוכר חייב בכל התשלומים לפי הסכם זה למשך כל תקופת השכירות הנותרת.

 1. 5.דמי השכירות

5.1.     השוכר מתחייב לשלם למשכיר דמי שכירות חודשיים כמפורט להלן:

5.2.     סכום בשקלים שיהיה שווה ל – _________________ ₪ (במילים) _______ ₪(במספרים) לחודש.

5.3.     במועד חתימת הסכם זה, יפקיד השוכר ______ המחאות (צ'קים) בידי המשכיר, בעבור כל תקופת השכירות מראש.

5.4.     מועד הפירעון לתשלום של כל אחד מהשקים, יהיה ה- ___ בכל חודש.

5.5.     למען הסר ספק, יובהר כי השוכר יהיה חייב לשלם את דמי השכירות לכל אורך תקופת השכירות גם אם לא גר במושכר.

5.6.     מבלי לפגוע בכל סעד אחר אשר יעמוד לרשות המשכיר על פי הסכם זה או על פי הדין, מוסכם בזאת כי בגין כל פיגור בתשלום דמי שכירות, ישאו דמי השכירות שבפיגור:

5.6.1.    תשלום קנס בכל יום של ____ ₪.

5.6.2.    הצמדה לפי מדד המחירים לצרכן.

5.6.3.    ריבית בנק ישראל.

5.7.     פרק זה הינו פרק בעל סעיפים יסודיים כולם.

 1. 6.תשלומים שונים

6.1.     בנוסף לתשלומים המפורטים בהסכם זה לעיל, יחולו התשלומים הבאים כדלקמן:

6.1.1.    תשלום כל חשבונות המים, החשמל, הגז וועד הבית עבור כל תקופת השכירות, יחולו על השוכר.

6.1.2.    כל המיסים, הארנונות וההיטלים, הממשלתיים והעירוניים (לרבות מס עסקים), החלים על המושכר ו/או על המחזיק במושכר, במשך כל תקופת השכירות, ישולמו על ידי השוכר.

6.1.3.    הוצאות ביול הסכם זה יחולו בחלקים שווים על המשכיר והשוכר.

6.1.4.    שוכר מתחייב להעביר על שמו את החשבונות כמפורט לעיל (ארנונה, חשמל, מים, גז).

6.1.5.    מס רכוש, במידה ויחול – ישולם על ידי המשכיר.

6.2.     המשכיר רשאי, אך לא חייב, לשלם על חשבון השוכר תשלומים שחובת תשלומם חלה על השוכר, ושמועד תשלומם הגיע, והשוכר מתחייב בזה, להחזיר למשכיר כל סכום ששולם כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המשכיר, כשתשלומים אלה נושאים ריבית בנק ישראל, כאמור להלן.

6.3.     מבלי לפגוע בכל סעד אחר אשר יעמוד לרשות המשכיר על פי הסכם זה או על פי הדין, מוסכם בזאת כי בגין כל פיגור בתשלום דמי שכירות, ישאו דמי השכירות שבפיגור:

6.3.1.    תשלום קנס בכל יום של ____ ₪.

6.3.2.    הצמדה לפי מדד המחירים לצרכן.

6.3.3.    ריבית בנק ישראל.

6.4.     פרק זה הינו פרק בעל סעיפים יסודיים כולם.

 1. 7.שונות

7.1.     המשכיר יהיה רשאי להעביר הסכם זה והזכויות הנובעות ממנו לאחר או לאחרים, כראות עיניו מבלי שיצטרך לקבל הסכמת השוכר לכך, ובלבד שזכויות השוכר, על פי הסכם זה, לא תיפגענה.

7.2.     המשכיר יפעל לפי שיקול דעתו לביטוח מבנה הדירה וסיכוני צד ג' אשר יכסה את המושכר בפני הסיכונים המקובלים כגון אש, מים וכו'. הוצאות הביטוח יחולו על המשכיר והשוכר גם יחד ובכל מקרה תשלומי השוכר לא יעלו על _____ ₪ לשנת הביטוח.    

 1. 8.ויתור

8.1.     שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה או ארכה לא יחשבו כוויתור של כל צד על זכויותיו לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.

 1. 9.הפרות ותרופות

9.1.     השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות הנקובים לעיל במועדים שנקבעו: והיה אם יפר השוכר התחייבותו זו ו/או ישהה ו/או יעכב התשלום כאמור ו/או ימנע ו/או יסרב לשלם כאמור או יפר סעיף בהסכם זה או אחת מהוראותיו ו/או מתנאיו, אז יהיה המשכיר רשאי לדרוש את פינויו של השוכר וכל אלה הפועלים מטעמו וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע דמי שכירות, פיצויים, הוצאות או כל סעד אחר העומד לרשותו על פי הסכם זה או על פי הדין.

לצורך סעיף זה בלבד לא יחשב איחור של עד 7 ימים בתשלום דמי השכירות לאיחור.

9.2.     עם סיום השכירות על פי תנאי הסכם זה, על השוכר לפנות את המושכר. לא יפנה השוכר את המושכר כאמור במועדים הקבועים בהסכם זה, הרי נוסף לכל זכות אחרת שתהיה למשכיר במקרה כזה, ומבלי לפגוע בכל זכות כזו, יהיה על השוכר לשלם למשכיר סכום בש"ח שיהיה שווה ל - 250 ₪, לכל יום בו ימשיך השוכר להחזיק במושכר, וזאת כדמי נזק צפויים ומוסכמים מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשכיר לדרוש כל סעד המגיע לו על פי הסכם זה או על פי הדין.

9.3.     מוסכם כי במקרה של אי פינוי המושכר ע"י השוכר במועד המוסכם או מיד לאחר ביטול ההסכם ע"י מי מהצדדים בשל כל סיבה שהיא, יהא המשכיר רשאי להורות על ניתוק קווי החשמל, המים, הטלפון והגז למושכר. הוצאות הניתוק והחיבור מחדש יחולו על השוכר בלבד.

9.4.     במקרה ויפתחו נגד השוכר הליכי פשיטת רגל ו/או אם יינתן צו כינוס נכסים קבוע כנגד השוכר והצו לא יבוטל תוך 60 יום משניתן, יבוטל הסכם זה.

 1. 10.שלילת הגנת הדייר

10.1.  הצדדים מצהירים כי לא משתלמים כל דמי מפתח שהם ואף לא כל תמורה אחרת שהיא בבחינת דמי מפתח, בקשר לשכירות על פי הסכם זה, וכי תנאי מוקדם להתקשרות בהסכם זה היה, כי על השכירות לא יחולו חוקי הגנת הדייר בתקופת השכירות ולא בעקבותיה. לפיכך, מוצהר בזה כי על המושכר ועל השכירות לפי הסכם זה לא יחול חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב-1972 והשוכר לא יהיה מוגן על ידי החוק הנ"ל או כל חוק אחר המגביל את גובה דמי השכירות או את זכות הפינוי בתום תקופת השכירות ולא יהפוך לדייר מוגן בתום תקופת השכירות או במהלכה.

10.2.  הצדדים מצהירים כי הבניין בו מצוי המושכר נבנה לאחר ______ וכי מעולם לא היה כל דייר מוגן זכאי להחזיק במושכר.

 1. 11.בטחונות

11.1.  להבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה יפקיד השוכר בידי המשכיר:

11.1.1.                 שטר חוב, ללא תאריך, חתום על ידו לפקודת המשכיר על סך של ___________ ₪ (__________ ₪), וחתום על ידי שני ערבים. השטר חוב יופקד תוך ____ יום מיום חתימת הסכם זה.

11.1.2.                 שיק ביטחון אישי בסך _________ ₪ (_______________ ₪) אשר יהיה בתוקף עד 60 יום לאחר תום תקופת השכירות. השיק פיקדון יופקד תוך ____ יום מיום חתימת הסכם זה.

11.1.3.                 תשלום בסך ___________ ₪ במזומנים אשר ישמשו בין היתר, לפיצוי על נזקים שנגרמו למושכר בתקופת ההשכרה. רשימת נזקים תיערך בין המשכיר לשוכר בתוך שבוע מיום פינוי הדירה.

11.1.4.                 להבטחת תשלומי החשמל, מים, גז וארנונה, השוכר יפקיד __ שיקים בלתי סחירים בחתימתו, ערוכים לפקודת הגופים הנ"ל, כשמועדי הפירעון אינם נקובים בהם.

11.2.  למען הסר ספק, יובהר כי השוכר יהיה חייב לשלם את כל התשלומים החלים על המושכר, לכל אורך תקופת השכירות גם אם לא גר במושכר.

11.3.  כתב ערבות אישית בחתימת ה"ה

                      1.  _________      ת.ז. ____________________

                      2.  _________      ת.ז. ____________________

                                      (מופיע כנספח לחוזה).

   הביטחונות המצוינים בסעיף לעיל יופקדו בידי המשכיר כביטחון לביצוע כל התשלומים שהשוכר חייב בהם על פי הסכם זה, לרבות כל הוצאות בקשר עם תיקונים בדירה, כביטחון להחזרת הדירה בעת גמר תקופת השכירות או פינויה במצב תקין בהתאם לתנאי הסכם זה, ולביטחון לתשלום על חשבון דמי שימוש ראויים במקרה שהשוכר לא יפנה את הדירה בתום תקופת השכירות.

11.4.  רק בתום תקופת השכירות ולאחר מילוי כל הוראות הסכם זה, ובמיוחד אך מבלי לפגוע בכלליות האמור בזה, לאחר פינוי הדירה והחזרת החזקה בה למשכיר בהתאם לתנאי הסכם זה, יהיה השוכר זכאי לקבל כל יתרה שתישאר לזכותו מהפיקדון.  

 1. 12.הודעות

12.1.  כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום על פי הכתובות המפורטות במבוא להסכם זה, תחשב כאילו נתקבלה כעבור 3 ימים משעת מסירתה בדואר.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

   המשכירים:                                                                 השוכרים:  

_______________________                                     _______________________                             

      

 1. 13.נספח א' לחוזה - ערבות

אנו ששמותינו מופיעים להלן:

1.  _____________________ ת"ז _______________ מרח' _______________________     טל' _____________________

2.  _____________________ ת"ז _______________ מרח' ______________________      טל' ____________________

ערבים בזאת כולנו ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד, ערבות מוחלטת, גמורה ובלתי מותנית לכל התחייבויותיו של השוכר ללא הגבלה בסכום, ערבותנו זו תהא תקפה לכל תקופת השכירות ו/או כל תקופה מוארכת שלה, לפי העניין, כאמור בהסכם זה ועד לקיום מלוא חיובי השוכר (לפי המאוחר) וערכותנו לא תפקע ולא תיפגע עקב וכתוצאה משינוי, מתן ארכה או שיהוי בהסכם הנ"ל, או עקב פגם כלשהו בהתחייבויותיו של השוכר או בכשרותו, אף אם השוכר לא יהיה חייב עקב או כתוצאה מפגם כלשהו, דבר זה לא יפגע בתוקף ערבותנו.

כל אחד מאתנו מוותר בזה מראש על הודעה על זמני תשלומים, על חלול השטר ועל זכות לטעון התיישנות ביחס לשטר, בהתאם לאמור לסעיף 96 לפקודת השטרות. כמו-כן אנו מוותרים על דרישת הנושה לפי סעיף 8 (1) לחוק הערבות תשכ"ז.

אנו מצרפים צילומי ת.ז. ותלוש משכורת.

ולראיה באנו על החתום:

1. ____________________________              ___________________________

2. ____________________________              ___________________________

 

 1. 14.ש ט ר   ח ו ב – בלתי סחיר

אני הח"מ _____________________ מתחייבים בזאת לשלם לפקודת ה"ה  ____________ ת.ז. ו/או ___________ ת.ז. ____________ ביום ___________   (להלן – "מועד הפירעון") את הסך של - _________ ₪ שקל חדש בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שבין יום חתימת שטר חוב זה ובין מועד הפירעון הנקוב לעיל.

 1. 15.נספח ב' לחוזה – מילוי נתונים בעת העברת החזקה במשוכר

נספח ב'1: רישום פגמים במושכר ובציוד הנייד בעת מסירת החזקה במושכר (למילוי בעת העברת החזקה)

בתאריך ______________ השוכר קיבל לידיו את הנכס לשימושו, ובו הפריטים המפורטים בהסכם זה לעיל, כאשר מצב תקין וטוב, פרט ל_______________________________________________________________________________________________________________________________________

נספח ב'2: קריאת מונים (למילוי בעת העברת החזקה)

מונה חשמל - ________  מספר שעון____________

מונה מים - __________ מספר שעון____________

ועל כל הנ"ל באנו על החתום:

_______________             _______________

       השוכר                                   המשכיר

כניסות: 21909
קטגוריה: חוזה שכירות עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 052-8081155
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.